۱۴۰۱ جمعه ۳۰ ارديبهشت
مجید صامتی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,علوم اقتصادی,سوفیاآنتی پلیس,فرانسه,1373-1377
جستجو:
|
analyse of the impact of specialization in innovative industries on urban development in France, Germany and Iran,Innovevation et créativité dans les science et la culture France-Allemagne-Iran,بین المللی,سخنرانی,1396,مجید صامتی,شکوفه فرهمند,مهرنوش کلانی | Detail
بررسی تاثیر مولفه های حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی (مطالعه موردی ایران و کشورهای شوروی سابق),اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات جدید در مدیریت، اقتصاد و حقوق,بین المللی,سخنرانی,1395,مجید صامتی,سارا محتشمی | جزئیات
تحلیل تاثیر مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی تاثیر گرایش کارآفرینانه (کاربردی از الگوی معادلات ساختاری),اولین همایش بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری,بین المللی,پوستر,1395,مجید صامتی,سارا محتشمی | جزئیات
برآورد و سهم وقفه های جمع آوری مالیات در ایجاد شکاف مالیاتی درآمدهای دولت,کنفراس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصای کیش,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,مجید صامتی,حسین خاندانی | جزئیات
مالیات عایدی سرمایه و تاثیر آن بر قیمت مسکن در کشورهایOECD (مطالعه تطبیقی با اقتصاد ایران),هشتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران,ملی,سخنرانی,1393,مجید صامتی,سعید صمدی,مرضیه شریفی | جزئیات
تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی و امید به زندگی در کشورهای OECD (٢٠٠٢-٢٠٠٩) ,سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران,ملی,پوستر,1391,مجید صامتی,نجمه اسمعیل درجانی,سمیه شیرزاد کناری | جزئیات
تحلیل تاثیر شاخص توسعه انسانی و حاکمیت قانون بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه منتخب کشورهای در حال توسعه,سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران,ملی,پوستر,1391,مرتضی سامتی,مجید صامتی,حسن ملااسماعیلی دهشیری | جزئیات
سهم نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص در تولید ناخالص واقعی بدون درآمدهای بخش نفت: کاربرد رهیافت خودبازگشتی با وقفه های توزیعی,سومین همایش ملی دانشجویی افتصاد ایران,ملی,پوستر,1391,مجید صامتی,لیلا عبداله زاده رامهرمزی | جزئیات
Spatial analysis of financial crisis impact on government expenditures and economic growth,1s International Conference on Econommetrics,بین المللی,سخنرانی,1391,مجید صامتی,زیبا کارجو | جزئیات
Analysis the rule of legal structure and security of property rights at the attracting foreign direct investment with the panel vector auto regressive: the case of the Petroleum Exporting Countries,1s Ineternational Conference on econometrics,بین المللی,سخنرانی,1391,مرتضی سامتی,مجید صامتی,حسن ملااسماعیلی | جزئیات
Examine the relationship between political stability, human capital and foreign direct investment flows, approach PVAR: the case of selected developing countries ,1s Ineternational Conference on econometrics,بین المللی,سخنرانی,1391,مرتضی سامتی,مجید صامتی,حسن ملااسماعیلی | جزئیات
Comparing spillover effects of contiguity and trade on economic growth in Euro-Mediterranean countries,Economics of the Mediterranean and the Euromediterranean Process,بین المللی,سخنرانی,1390,شکوفه فرهمند,مجید صامتی | Detail
Spatial variations of β-convergence coefficient in Asia (The GWR approach),V International Conference of Spatial Econometrics Association,بین المللی,سخنرانی,1390,شکوفه فرهمند,مجید صامتی,سید صلاح الدین ساسان | Detail
An Analysis of Macroeconomic Instability in Iran,10th Asian Pacific Economic Forum (APEF) 18-20 October 2011, Tehran, Iran,بین المللی,سخنرانی,1390,مجید صامتی,حسن کارنامه حقیقی | Detail
Structural Macro-economic Capacity to react to economic policy shocks, for fighting the effects of the current worldwide crisis. The case of Iran,10th Asian Pacific Economic Forum (APEF,بین المللی,سخنرانی,1390,پرفسور کلود برتومیو,مجید صامتی,پرستو شجری | Detail
تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر توسعه انسانی درکشورهای حوزه MENA,اولین همایش گذار اقتصادی و توسعه پایدار,ملی,سخنرانی,1390,مجید صامتی,مرجان بهنود,همایون رنجبر | جزئیات
تاثیر نابرابری های جنسیتی در آموزش بر شاخص توسعه انسانی,اولین همایش گذار اقتصادی و توسعه پایدار,ملی,سخنرانی,1390,مجید صامتی,مصطفی عمادزاده,معصومه پاشازانوسی | جزئیات
ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر در اقتصاد ایران ,بیستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی,ملی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,دکتر سعید دائی کریم زاده,لیلا نیلفروشان | جزئیات
تعیین نرخ بهینه تحقیق و توسعه جهت حداکثر کردن رشد بهره وری نیروی کار در کشور OECD,نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران,ملی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,دکتر همایون رنجبر,شهرزاد انوشه | جزئیات
تجزیه و تحلیل کارایی تکنیکی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و با به کار گیری مدل SBM,نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران,ملی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,دکتر عبدالله هادی,سمیه احمدی | جزئیات
تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی ایران,نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران,ملی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,زهراالسادات سجادی | جزئیات
بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات و مقایسه تأثیر آن با مالیات بر شرکت ها در ایران و دیگر کشورهای آسیایی: یک تحلیل پویا,نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران,ملی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,سید کمیل طیبی,مرضیه حاجی کرمی | جزئیات
Open Economy, Democracy and Government Size (Case Study about Middle East and North Affric),the 9th international conference of the Middle East Economic association,بین المللی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,مرتضی سامتی,شهرزاد حقیقی | Detail
Migration and government size in some selected Middle-East countries,the 9th international conference of the middle east economic association,بین المللی,پوستر,1389,مجید صامتی,شکوفه فرهمند,ندا سمیعی | Detail
The effect of R&D expenditures on economic growth,Malaysia-Indonesia Imternational conference on Economics, Management and Acconting 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,همایون رنجبر,شهرزاد انوشه | Detail
Optimal Rate of R&D: A study of OECD countries,Malaysia-Indonesia International conference on Economics, Management and Acconting 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,مجید صامتی,همایون رنجبر,شهرزاد انوشه | Detail
Does the development level influence the relationship between economic growth and urban concentration? (Evidences from Mediterranean Countries and EU)," International Conference  "Inequalities and development in the Mediterranean countries,بین المللی,سخنرانی,1388,شکوفه فرهمند,مجید صامتی | Detail
Spatial Analysis of Income Inequality, Poverty and Economic Growth in the Mediterranean Countries,"International Conference on "Inequalities and development in the Mediterranean countries,بین المللی,سخنرانی,1388,شکوفه فرهمند,مجید صامتی | Detail
Optimal taxation, Economic growth and Inequality (The Case of Iran),Internation conference on Economics and Finance,بین المللی,سخنرانی,1388,مجید صامتی,شکوفه فرهمند,مجید دشتبان | Detail
Consequences of weakness in Intellectual Property Rights for the Economy of Iran,International conference on Economics and Finance,بین المللی,سخنرانی,1388,مجید صامتی,عبدالحسین ساسان,اکرم بخشی | Detail
The determination of exercse's seat in household's economy case study: Isfahan's inhabitants- one of Iran city,2010 IACSIT SINGAPORE CONFERENCES,بین المللی,سخنرانی,1388,قاسم رحیمی,مجید صامتی,سپیده صباغ هرندی | Detail
Interaction of Income Distribution, Taxes and Economic Growth (The Case of Iran and Some Selected East Asian Countries),7th Internatonal Conference of APEF,بین المللی,پوستر,1387,مجید صامتی,Leila Rafiei | Detail
A Relationship between Economics Growth, Urban Concentration and Trade: Evidence from Asia-Pacific,the 7th International Conference of APEF,بین المللی,سخنرانی,1387,شکوفه فرهمند,سید کمیل طیبی,مجید صامتی | Detail
Spatial Analysis of Income Inequality and Economic Growth in MENA,8th International Conference of the MEEA,بین المللی,سخنرانی,1387,شکوفه فرهمند,مجید صامتی | Detail
Inquiry of Income Convergence in MENA Countries,8th International Conference of the MEEA,بین المللی,سخنرانی,1387,مجید صامتی,شکوفه فرهمند,کلینی | Detail
جنبه های مختلف اثرگذاری نفت بر توزیع درآمد در ایران,همایش بین المللی صد سال نفت در ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,مجید صامتی,نجارزادگان,رفیعی | جزئیات
Globlization and Structural Changes of International Labor Force Immigration Effective Factors,6th Euro-Mediterranean symposium “Institutional Regulation, Regional Integration and Convergence in The Euro-Mediterranean Zone,بین المللی,پوستر,1385,مجید صامتی | Detail
Politiques budge'taires (fiscales), financement des de'penses publiques et e'quilibrage de la Balance des Paiements dans les pays riverains de la Me'diterrane'e et de la re'gion MENA,Centre d'Etudes en Macroéconomie et Finance Internationale,بین المللی,پوستر,1384,لیلا ترکی,مجید صامتی | جزئیات
Articulation du de'veloppement financier et de la croissance e'conomique dans les pays me'diterrane'ens,Centre d'Etudes en Macroéconomie et Finance Internationale,بین المللی,سخنرانی,1383,مجید صامتی,لیلا ترکی | جزئیات
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی ASEAN,ششمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,لیلا ترکی,مجید صامتی | جزئیات
Economic growth, Unemployment, Education Costs and Immigration,CEMAFI, Vth Rencontres Internationale's que nous Organisons,بین المللی,پوستر,1381,?,مجید صامتی | Detail
جستجو:
|
نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظامهای ارزی بر تولید و قیمت,دکتری,1397,مجید صامتی,سید کمیل طیبی,لیلا ترکی
تاثیر مالیات بر سود شرکت ها بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای D8,کارشناسی ارشد,1395,مجید صامتی,مسعود صادقی
ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت هزینه ها بر قیمت تمام شده مسکن شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,مجید صامتی,مسعود صادقی
اثر سیاست مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ساز و کار مالیاتی در مناطق آزاد,کارشناسی ارشد,1395,سید کمیل طیبی,مجید صامتی
مدل سازی رفتار مودیان مالیاتی: تحلیل تاثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی,دکتری,1395,مجید صامتی,رزیتا موید فر,هادی امیری
کارآفرینی در زمینه های جهانگردی در ایران و ارائه راهکارهایی برای این صنعت:با استناد به دو کشور فرانسه و سوئیس,کارشناسی ارشد,1395,مژگان مهدوی زاده,مجید صامتی
اثر سیاست مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: ساز و کار مالیاتی در مناطق آزاد ایران,کارشناسی ارشد,1395,سید کمیل طیبی,مجید صامتی
اثر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) براشتغال زنان درایران,کارشناسی ارشد,1394,مسعود صادقی,مجید صامتی
تاثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی (مطالعه موردی شهر اصفهان) ,کارشناسی ارشد,1394,مجید صامتی,هادی امیری
سهم فرار و وقفه های جمع آوری مالیانی در ایجاد شکاف مالیاتی,کارشناسی ارشد,1394,مجید صامتی,رزیتا موید فر
بررسی تاثیر اجزای ترکیب مالیاتی بر رشد اقتصادیُ مطالعه موردی ایران و کشورهای توسعه یافته منتخب عضو سازمان OECD,کارشناسی ارشد,1394,مجید صامتی
تاثیر شاخص های کنترل فساد اداری وکیفیت مقررات و اثر بخشی دولت بر روی تلاش مالیاتی در مشورهای منتخب,کارشناسی ارشد,1394,مجید صامتی,رزیتا موید فر
تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر دآمد مالیاتی (مطالعه موردی: ایران),کارشناسی ارشد,1393,مجید صامتی
اثر فساد بر جریان تجاری دو جانبه کشورهای منتخب (کاربرد مدل جاذبه),کارشناسی ارشد,1393,کریم آذربایجانی,مجید صامتی
اثر کیفیت و اندازه دولت بر توسعه مالی، مطالعه موردی کشورهای منا,کارشناسی ارشد,1393,مجید صامتی,نعمت اله اکبری
برآورد ظرفیت مالی استان چهارمحال و بختیاری ,کارشناسی ارشد,1393,مجید صامتی,رزیتا موید فر,نعمت اله اکبری
پیش بینی اندازه‌ی درآمد مالیاتی مطالعه موردی :استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,رزیتا موید فر,محسن رنانی,مجید صامتی
تحلیل اثر اجرای حقوق مالکیت معنوی و سرمایه انسانی بر مخارج تحقیق و توسعه مطالعه کشورهای آسیا و اقیانوسیه,کارشناسی ارشد,1392,مجید صامتی,نعمت اله اکبری
تاثیر نظام مالیات ستانی بهینه بر رفاه اجتماعی در ایران,کارشناسی ارشد,1392,مجید صامتی,هادی امیری
بررسی اثر اینترنت بر فساد مالی، مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه,کارشناسی ارشد,1392,مجید صامتی
تاقیر وفور منابع طبیعی بر سیاست های مالی دولت در ایران طی دوره 1357-87,کارشناسی ارشد,1392,مجید صامتی
اثر مخارج دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در ایران(1370-1390),کارشناسی ارشد,1392,مجید صامتی,غلامحسین کیانی
اثرات جهانی شدن بر ترکیب درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی، مطالعه موردی کشورهای عضو OECD,دکتری,1392,مجید صامتی,سید کمیل طیبی
فقر کودکی و پیامدهای اقتصادی آن بر شادی منابع انسانی(مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,مجید صامتی,علی نصر اصفهانی
بررسی طرح‌های مالیات تورمی و پرداخت‌های انتقالی (ایران),دکتری,1392,رحیم دلال اصفهانی,سعید صمدی,خدیجه نصرالهی,مجید صامتی
پی آمد بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران(87-1363),دکتری,1391,مجید صامتی,رحیم دلال اصفهانی
تأثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای عضو دی هشت و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی,کارشناسی ارشد,1391,مجید صامتی,همایون رنجبر
تحلیل و اندازه گیری اثر نابرابری های جنسیتی در آموزش و اشتغال بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان(2010-1990),کارشناسی ارشد,1390,مجید صامتی,مصطفی عمادزاده
اثرات مالیات و فرار مالیاتی بر عایدی سرمایه (مورد مطالعه : کشورهایOECD),کارشناسی ارشد,1390,مجید صامتی,رحیم دلال اصفهانی
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب برتوسعه بورس اوراق بهادار تهران 1386-1377,کارشناسی ارشد,1389,سعید فتحی,مجید صامتی
جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نیروی کار در کشورهای آسیایی منتخب,دکتری,1389,مجید صامتی,مرتضی سامتی,محسن رنانی
الگو سازی بلند مدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز),دکتری,1389,مجید صامتی,هوشنگ شجری,مرتضی سامتی
تاثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد,کارشناسی ارشد,1389,مجید صامتی,سعید صمدی
رتبه بندی روش های تامین مالی جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,مجید صامتی,رزیتا موید فر
ارزشیابی اثر مشارکت سیاسی و نفوذ سیاسی بر اندازه دولت(کشورهای آسیا و افیانوسیه),کارشناسی ارشد,1389,مجید صامتی,شکوفه فرهمند
عوامل موثر بر وصول مطالبات شرکت توزیع برق استان اصفهان از مشترکین برق خانگی شهرستان های منتخب ,کارشناسی ارشد,1389,مجید صامتی,همایون رنجبر
پیش بینی قیمت سیمان در ایران، رهیافت شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با ARIMA",کارشناسی ارشد,1388,خدیجه نصرالهی,مهدی نفر,مجید صامتی
اندازه دولت رشد اقتصادی توزیع در امد و پش بینی انها در اقتصاد ایران (کار برد سیستم معادلات هزمان و شبک های عصبی مصنوعی,کارشناسی ارشد,1388,مجید صامتی,ناصر قاسم آقائی,سید کمیل طیبی
برآورد ظرفیت مالیاتی استان های ایران با رویکرد کوشش مالیاتی ,کارشناسی ارشد,1388,مجید صامتی,سید کمیل طیبی
اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه D۸ ,کارشناسی ارشد,1388,مجید صامتی,سید کمیل طیبی
پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران,کارشناسی ارشد,1387,مجید صامتی,علیرضا فصیحی زاده,عبدالحسین ساسان
تحلیل های نظری و تجربی آزادی اقتصادی و فقر (کشورهای منتخب),دکتری,1387,مرتضی سامتی,مجید صامتی
برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386,کارشناسی ارشد,1387,نعمت اله اکبری,مجید صامتی,رحمان خوش اخلاق
تحلیل مخارج ثابت و متغیر کالاهای مصرفی بادوام,دکتری,1386,نعمت اله اکبری,هوشنگ شجری,محسن رنانی,مجید صامتی
اقتصاد زیر زمینی ایران و ارتباط آن با اقتصاد اندازه گیری شده ,کارشناسی ارشد,1386,مجید صامتی,مرتضی سامتی
بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی یازده ساله 1373- 1383,کارشناسی ارشد,1385,محمد کاظم عمادزاده,مجید صامتی
اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی ,کارشناسی ارشد,1385,مجید صامتی,عنایت اله یزدانی,مرتضی سامتی
تاثیر تمرکز زدایی مالی بر اندازه دولت در ایران,دکتری,1384,محسن رنانی,مرتضی سامتی,مجید صامتی
تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی، بررسی مقایسه ای بین کشورهای منتخب,کارشناسی ارشد,1384,مرتضی سامتی,مجید صامتی
بررسی شراِیط محِیطی سرمایه گذاری بازار سهام در مقایسه با بازار املاک و مستغلات ,دکتری,1384,کریم آذربایجانی,سیدمرتضی فیروزآبادی,مجید صامتی
بررسی پتانسیل صادراتی فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,مجید صامتی,سید کمیل طیبی
استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT و کاربرد آن برای تحلیل بخش نیروی انسانی استان یزد ,کارشناسی ارشد,1384,رحمان خوش اخلاق,مجید صامتی
تحلیل اقتصادی رانت جویی در بودجه ریزی دولتی ایران,دکتری,1383,محسن رنانی,مجید صامتی,علی اکبر شبیری نژاد
بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور,کارشناسی ارشد,1382,مجید صامتی
بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور,کارشناسی ارشد,1382,مجید صامتی,خدیجه نصرالهی
بررسی تمایل به |رداخت بازدید کنندگان جاذبهای گردشگری، مطالعه موردی غار علیصدر همدان,کارشناسی ارشد,1382,مجید صامتی,علی سوری
تاثیر پایه های مالیاتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران,کارشناسی ارشد,1382,مرتضی سامتی,مجید صامتی
برسی اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1381,مجید صامتی,حسین پیراسته
بررسی نقش هزینه مبادله در تورم رکودی در ایران,کارشناسی ارشد,1381,مرتضی سامتی,مجید صامتی
تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هدانیک,کارشناسی ارشد,1381,مجید صامتی,مصطفی عمادزاده
عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی صادراتی بانک صادرات به بخش خصوصی,کارشناسی ارشد,1379,مهدی ابزری,مجید صامتی
جستجو:
|
اقتصادسنجی کاربردی با استفاده از سیستم SAS,ترجمه,دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان,1394,مجید صامتی,حمید هوشمندی
فرآیندهای تصادفی در اقتصادسنجی,تالیف,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1393,مجید صامتی,صابر معتقد
آشنایی با نرم افزار GAMS,تالیف,کنکاش,1393,مجید صامتی,بهاره ملکی,آزاده ملکی
اقتصادسنجی (412 ص),تالیف,پارس ضیاء,1392,مجید صامتی,مرتضی سامتی,صابر معتقد
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal