دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم افسانه ايزدي دانشجوي كارشناسي‌ارشد علوم اقتصادي

           دفاع از رساله خانم افسانه ايزدي دانشجوي كارشناسي‌ارشد علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تعيين عوامل موثر بر فرار ماليـاتي به روش فـرا تحليـل و برآورد ميـزان آن به روش ...»  به راهنمايـي آقـاي دكتـر مجيد صامتي  روز ‌دوشنبـه مـورخ   30/ 10 / 98 ساعت 11 نيمروز در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/10/26
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal