دفاع رساله دكتري, آقاي محمد منصوري و خانم سميه سعيدي ,دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

دفاع رساله دكتري حقوق خصوصي دانشگاه اصفهان

دفاع در تاريخ 98/10/14 ساعت 15 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد , با حضور اساتيد محترم برگزار مي گردد.

دفاع در تاريخ 98/10/14 ساعت15 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد , تحت عنوان : تبيين اصول و ضوابط حاكم بر توصيف عقد در حقوق ايران و فقه اماميه  با حضور اساتيد محترم برگزار مي گردد. 

استاد راهنما : آقاي دكتر محمد مهدي الشريف 

استاد مشاو : دكتر سيد محمد صادق طباطبايي 
 
در ضمن در همين تاريخ دفاع دكتراي سركار خانم سميه سعيدي در ساعت 2-12:30 برگزار خواهد شد . 
تاریخ:
1398/10/02
تعداد بازدید:
617
منبع:
Powered by DorsaPortal