دفاعيه دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

جلسه دفاع آقاي مهدي جليلي دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

جلسه دفاعيه اي آقاي مهدي جليلي دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي 
با عنوان: «تحليل انواع رايج مشاركت از منظر فقه و حقوق مدني ايران با تاكيد بر رويه قضايي»
به راهنمايي: آقاي دكتر عليرضا فصيحي زاده
به مشاورت: آقاي دكتر سيد محمد صادق طباطبايي
زمان: دوشنبه مورخ 1398/4/10- ساعت 10 صبح
مكان: اتاق كنفرانس طبقه دوم دانشكده اقتصاد 
تاریخ:
1398/04/05
تعداد بازدید:
149
منبع:
Powered by DorsaPortal