جلسه دفاع گروه حقوق...

جلسه دفاع خانم محمودي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع  خانم محمودي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

باعنوان: تحليل ازدواج هاي چند مليتي در حقوق ايران و مقايسه آن با اسناد بين المللي

استاد راهنما: دكتر منوچهر توسلي نائيني
زمان: يكشنبه97/10/23 ساعت 12
مكان: دانشكده علوم اداري و اقتصاد- طبقه سوم- سالن شورا 
تاریخ:
1397/10/19
تعداد بازدید:
135
منبع:
Powered by DorsaPortal