دفاع مريم نيكبخت به شماره 931919094004

دفاع مريم نيكبخت

دفاع مريم نيكبخت به شماره 931919094004 به عنوان : « تأثير انگيزه هاي مديران جهت كسب سود هدف برچسبندگي هزينه هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

دفاع مريم نيكبخت به شماره 931919094004 با عنوان : « تأثير انگيزه هاي مديران جهت كسب سود هدف برچسبندگي هزينه هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » در تاريخ 96/11/25 ساعت 11/30 الي 14
تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
85
منبع:
Powered by DorsaPortal