جلسه دفاع - گروه حقوق

جلسه دفاع خانم آقاحسيني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع خانم آقاحسيني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 
باعنوان : قواعد حاكم بر اجاره خاص در حقوق ايران و فقه اماميه
اساتيد راهنما : آقايان دكتر فصيحي زاده و دكتر طبيبي 
زمان : روز يكشنبه 1396/10/24 ساعت 13
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1396/10/23
تعداد بازدید:
88
منبع:
Powered by DorsaPortal