دفاع دكتري ايمان مومني به شماره دانشجويي 913861760

دفاع دكتري ايمان مومني

دفاع دكتري ايمان مومني به شماره دانشجويي 913861760« مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده براساس پيش نويس ارائه شده توسط IASB و FASB در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

دفاع دكتري ايمان مومني  به شماره دانشجويي 913861760« مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده براساس پيش نويس ارائه شده توسط IASB و FASB در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  »
در تاريخ 25/7/96 ساعت 17-30/15
تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
103
منبع:
Powered by DorsaPortal