دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان به شماره دانشجويي 921911097008
دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان
دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان به شماره دانشجويي 921911097008«ارزيابي تأثير محدوديت مالي بر بازده سهام و ساختار سرمايه با تأكيد بر نقش متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »
دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان به شماره دانشجويي 921911097008«ارزيابي تأثير محدوديت مالي بر بازده سهام و ساختار سرمايه با تأكيد بر نقش متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  » در تاريخ 25/7/96 ساعت 2تا 30/3
تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
90
منبع:
Powered by DorsaPortal