جلسه دفاع - گروه حقوق

جلسه دفاع خانم شكوهنده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ...

جلسه دفاع خانم شكوهنده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 
با عنوان : قتل متعاقب تحريك مجني عليه در حقوق ايران و انگلستان
استاد راهنما : دكتر پوربافراني             استاد مشاور: دكتر قائم فرد
زمان : روز سه شنبه 1396/7/18 ساعت 12/30
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1396/07/16
تعداد بازدید:
97
منبع:
Powered by DorsaPortal