دفاعيه دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي محسن نصراصفهاني دانشجوي دكتري علوم سياسي روز يك شنبه 26/6/96 ساعت 11 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله آقاي محسن نصراصفهاني دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" تحليل سازه انگارانه از شكل گيري و گسترش جريان سلفي گري در كشورهاي سوريه و عراق " به راهنمايي آقاي دكتر حسين مسعود نيا و دكتر عباس حاتمي و مشاورت دكتر امام جمعه زاده روز يك شنبه 96/6/26 ساعت 11 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/06/21
تعداد بازدید:
87
منبع:
Powered by DorsaPortal