دفاع خانم سپيده مختاري به شماره دانشجويي 933411214006
دفاع خانم سپيده مختاري
دفاع خانم سپيده مختاري به شماره دانشجويي 933411214006 با عنوان : « مقايسه قدرت مدل موازنه و مدل سلسله مراتبي در توضيح تغييرات وجه نقد در هر يك از مراحل چرخه ي عمر شركت
دفاع خانم سپيده مختاري به شماره دانشجويي 933411214006 با عنوان : « مقايسه قدرت مدل موازنه و مدل سلسله مراتبي در توضيح تغييرات وجه نقد در هر يك از مراحل چرخه ي عمر شركت » مورخ 11/4/96 ساعت 11
تاریخ:
1396/03/30
تعداد بازدید:
106
منبع:
Powered by DorsaPortal