دفاع خانم مهتاب مير شمس شهشهاني به شماره دانشجويي931915094302

دفاع خانم مهتاب مير شمس شهشهاني

دفاع خانم مهتاب مير شمس شهشهاني به شماره دانشجويي931915094302 با عنوان :«پيسش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي »

دفاع خانم مهتاب مير شمس شهشهاني به شماره دانشجويي931915094302  با عنوان :«پيسش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي »95/12/15 – ساعت 30/11 – محل اتاق شورا

تاریخ:
1395/12/08
تعداد بازدید:
150
منبع:
Powered by DorsaPortal