گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي ناصر محمدي دانشجوي كارشناسي ارشد جقوق جزا و جرم شناسي ...

جلسه دفاع آقاي ناصر محمدي دانشجوي كارشناسي ارشد جقوق جزا و جرم شناسي
با عنوان : رسيدگي كيفري افتراقي به اتهام شخص حقوقي
استاد راهنما : دكتر پوربافراني و دكتر قائم فرد     استاد مشاور: دكتر طبيبي
زمان : دوشنبه 11/11/1395 ساعت 30/12
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1395/11/11
تعداد بازدید:
97
منبع:
Powered by DorsaPortal