دفاع سيد هادي مدينه به شماره دانشجويي 923466214011

دفاع سيد هادي مدينه

دفاع سيد هادي مدينه به شماره دانشجويي 923466214011 با عنوان : «تأثير سهامداران نهادي بر اجتناب مالياتي .....» در تاريخ 18/11/95 ساعت

دفاع سيد هادي مدينه  به شماره دانشجويي 923466214011 با عنوان : «تأثير سهامداران نهادي بر اجتناب مالياتي .....» روز دوشنبه مورخ
 18/11/95 ساعت 12:30 الي 13:30 در محل ساختمان 
جديد اقتصاد. طبقه سوم زونA  اتاق شورا  

تاریخ:
1395/11/10
تعداد بازدید:
116
منبع:
Powered by DorsaPortal