گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي عارف اصغر زاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي عارف اصغر زاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
باعنوان : بررسي حقوقي الزامات زيست محيطي ناظر بر قراردادهاي بين المللي تجاري صنعتي درحقوق ايران
استاد راهنما : دكتر آرش پور               استاد مشاور : دكتر جلالي
زمان : دوشنبه 4/11/1395 ساعت 30/12
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1395/11/04
تعداد بازدید:
111
منبع:
Powered by DorsaPortal