جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم جغفري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ....

جلسه دفاع خانم جغفري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي با
عنوان : مطالعه تطبيقي اداره فضولي مال غير و قاعده احسان
استاد راهنما : دكتر فصحي زاده   استاد مشاور: دكتر شهابي
زمان : دوشنبه 13/10/1395 ساعت 16
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه دوم اتاق كنفرانس  
تاریخ:
1395/10/12
تعداد بازدید:
89
منبع:
Powered by DorsaPortal