دفاع طاهره اسدي به شماره دانشجويي 933411214007

دفاع طاهره اسدي

دفاع طاهره اسدي به شماره دانشجويي 933411214007 تحت عنوان: «تعيين تاثير متغيرهاي منتخب بر كيفيت گزارشگري مالي شركت بر مبناي رهنمودهاي ايراني پذيرفته شده شماره 1 و شماره 6 در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»

دفاع طاهره اسدي به شماره دانشجويي 933411214007  تحت عنوان: «تعيين  تاثير متغيرهاي منتخب بر كيفيت گزارشگري مالي شركت بر مبناي رهنمودهاي ايراني پذيرفته شده شماره 1 و شماره 6 در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران» روز چهارشنبه مورخ 28/07/95 ساعت 13:30 الي 15:30 در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سومA زون  يا 1 

تاریخ:
1395/07/25
تعداد بازدید:
137
منبع:
Powered by DorsaPortal