دفاعيه خانم آرزو حق شناس دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (بازاريابي )
دفاعيه رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي )
دفاعيه خانم آرزو حق شناس دانشجوي ارشدمديريت بازرگاني (بازاريابي ) يكشنبه مورخ 28/9/95 ساعت 13 در اتاق شورا دانشكده جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1395/07/24
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal