دفاع الهام آذرپور به شماره دانشجويي 931911094001

دفاع الهام آذرپور

دفاع الهام آذرپور به شماره دانشجويي 931911094001 «پتبيين ناهنجاري اقلام تعهدي و ناهنجاري سرمايه گذاري توسط پراكندگي بازده»

دفاع الهام آذرپور  به شماره دانشجويي 931911094001 « تبيين ناهنجاري اقلام تعهدي و ناهنجاري سرمايه گذاري توسط پراكندگي بازده» روز دوشنبه مورخ 28/07/95 ساعت 10:00 الي 11:30 كلاس 28-710 طبقه همكف زون  C

تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
148
منبع:
Powered by DorsaPortal