گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مريم شكراللهي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي...

جلسه دفاع خانم مريم شكراللهي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل ماهيت و آثار عين  مورد معامله در حقوق ايران
استاد راهنما : دكتر فصيحي زاده
استاد مشاور : دكتر طبيبي
زمان : ساعت 30/12 روز چهارشنبه 7/7/1395
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1395/07/04
تعداد بازدید:
114
منبع:
Powered by DorsaPortal