دفاع بهرام مرداني به شماره دانشجويي 923466214012

دفاع بهرام مرداني

دفاع بهرام مرداني به شماره دانشجويي 923466214012 با عنوان: «تأثير پيش بيني بالاي سود بر شدت اثرگذاري ريسك سيستماتيك بر ارزش شركت» سه شنبه مورخ 13/7/95 ساعت 00/12در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم، زونA

دفاع بهرام مرداني به شماره دانشجويي 923466214012 با عنوان: «تأثير پيش بيني بالاي سود بر شدت اثرگذاري ريسك سيستماتيك بر ارزش     Aشركت» سه شنبه مورخ 13/7/95 ساعت 00/12در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم، زون 

تاریخ:
1395/06/27
تعداد بازدید:
131
منبع:
Powered by DorsaPortal