دفاع خانم كتايون آسماني به شماره 921910104511

دفاع خانم كتايون آسماني

دفاع خانم كتايون آسماني به شماره 921910104511 با عنوان «تأثير انحراف از ساختار سرمايه بهينه بر بازدهي سهام »

دفاع خانم كتايون آسماني به شماره  921910104511  با عنوان «تأثير انحراف از ساختار سرمايه بهينه بر بازدهي سهام »
سه شنبه مورخ 23/6/95 ساعت 00/12 در محل اتاق كنفرانس واقع در دانشكده اقتصاد طبقه

تاریخ:
1395/06/14
تعداد بازدید:
107
منبع:
Powered by DorsaPortal