برنامه اصلاحي امتحانات كارشناسي ارشد حقوق

نظر به تغيير زمان امتحان درس قواعد فقه از 19/3/95 به 17/3/95 و امتحان مدني 2 از 17/3/95 به 19/3/95 به پيوست برنامه جديد امتحانات كارشناسي ارشد حقوق خصوصي اعلام مي گردد.

برنامه امتحانات پايان نيمسال دوم96- 95 كارشناسي ارشد حقوق (خصوصي - جزا وجرم شناسي) گروه حقوق

تاريخ امتحان

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

استاد درس

ساعت

تعداد

مكان

16/03/1394

1916054

اصول فقه 2

1

دكتر مظاهري

12- 10

13

14- 711

16/03/1394

1916142

روانشناسي جنايي

2

دكتر مهرابي

12-10

13

13- 711

17/03/1394

1916055

قواعد فقه

2

دكتر طباطبايي

12-10

19

7- 710

18/03/1394

1916034

حقوق جزاي اختصاصي 1

2

دكتر قائم فرد

12-10

12

4- 710

19/03/1394

1916057

حقوق مدني 2

2

دكتر الشريف

12-10

18

3- 710

22/03/1394

1916033

متون حقوقي به زبان خارجي

2

دكتر توسلي

12-10

12

6- 710

22/03/1394

1916064

مسئوليت مدني

2

دكتر يزدانيان

12-10

20

7-710

24/03/1394

1916035

حقوق جزاي بين الملل

2

دكتر پوربافراني

12-10

12

23- 710

24/03/1394

1916052

حقوق بين الملل خصوصي

2

دكتر آرش پور- دكترتوسلي

12-10

18

5- 710

26/03/1394

1916041

تاريخ تحولات حقوق كيفري

2

دكتر خسروشاهي

12-10

12

4- 710

26/03/1394

1916056

متون حقوقي به زبان خارجي

2

دكتر جلالي دكتر توسلي

12-10

18

5- 710

29/03/1394

1916017

تاريخ حقوق

1

دكتر توسلي

12-10

10

14 711

29/03/1394

1916047

فلسفه حقوق

1

دكتر شهابي

12-10

11

13- 711

تاریخ:
1395/03/03
تعداد بازدید:
106
منبع:
Powered by DorsaPortal