دفاع اقاي فريدون اميدي دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
دفاعيه دانشجوي دكترا ي گروه مديريت
اقاي فريدون اميدي دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي در تاريخ دوشنبه 30/1/95 ساعت 10 صبح در اتاق 36-710 از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.
تاریخ:
1395/01/29
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal