جلسه دفاع از رساله دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي مرتضي نوعي باغبان دانشجوي دكتري علوم سياسي 19/10/94 برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله آقاي مرتضي نوعي باغبان دانشجوي دكتري علوم سياسي:
با عنوان "تحليل تاثير دينداري بر انسجام ملي، مطالعه موردي شهروندان شهر مشهد"

به راهنمايي آقايان دكتر عليرضا آقاحسيني و دكتر سيد جواد امام جمعه زاده

و مشاورت دكتر امير مسعود شهرام نيا

زمان برگزاري: شنبه 19/10/94 ساعت 9:30

مكان برگزاري دفاع: اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1394/10/12
تعداد بازدید:
122
منبع:
Powered by DorsaPortal