جلسه دفاع از رساله دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي علي تدين راد دانشجوي دكتري علوم سياسي روز سه شنبه 15 ديماه برگزار مي گردد

جلسه دفاع از رساله آقاي علي تدين راد دانشجوي دكتري علوم سياسي:
«فهم و امر سياسي در انديشه هانا آرنت»
به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا ودكتر امير مسعود شهرام نيا
 و مشاورت دكتر علي علي حسيني
زمان برگزاري: سه شنبه 15/10/94 ساعت 15:30
مكان برگزاري دفاع: اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1394/10/12
تعداد بازدید:
148
منبع:
Powered by DorsaPortal