دفاع محسن بابائي برزآباد به شماره دانشجوئي 925861401

دفاع محسن بابائي برزآباد

دفاع محسن بابائي برزآباد به شماره دانشجوئي 925861401 "تأثير فرصت هاي سرمايه گذاري، عدم اطمينان محيطي و فشار بازار سرمايه بر سرمايه گذاري در فعاليتهاي سپر مالياتي"

دفاع محسن بابائي برزآباد به شماره دانشجوئي 925861401 "تأثير فرصت هاي سرمايه گذاري، عدم اطمينان محيطي و فشار بازار سرمايه بر سرمايه گذاري در فعاليتهاي سپر مالياتي" در تاريخ 23/8/94 ساعت 10

تاریخ:
1394/08/12
تعداد بازدید:
191
منبع:
Powered by DorsaPortal