دفاع عليرضا افيوني با شماره دانشجويي 921911094002

دفاع عليرضا افيوني

دفاع عليرضا افيوني با شماره دانشجويي 921911094002 با عنوان « تأثير رشد جريان نقدي عملياتي بر حساسيت سرمايه گذاري نسبت به نوسان هاي جريان نقدي عملياتي با توجه به محدوديت مالي و سطح نگهداشت وجه نقد

دفاع عليرضا افيوني با شماره دانشجويي 921911094002 با عنوان « تأثير رشد جريان نقدي عملياتي بر حساسيت سرمايه گذاري نسبت به نوسان هاي جريان نقدي عملياتي با توجه به محدوديت مالي و سطح نگهداشت وجه نقد در تاريخ 19/7/94 در ساعت 30/11

تاریخ:
1394/07/01
تعداد بازدید:
142
منبع:
Powered by DorsaPortal