دفاع عليرضا سلطاني اسفريزي

دفاع عليرضا سلطاني اسفريزي

دفاع عليرضا سلطاني اسفريزي در تاريخ 22/6/93 در ساعت 14-30/11

دفاع عليرضا سلطاني اسفريزي  با عنوان : تأثير هموارسازي سود مشمول ماليات بر اجتناب مالياتي آتي و محتواي اطلاعاتي سود مشمول ماليات در تاريخ 22/6/93 در ساعت 14-30/11

تاریخ:
1393/06/10
تعداد بازدید:
176
منبع:
Powered by DorsaPortal