جلسه دفاع از رساله آقاي محمودرضا رهبر قاضي - دانشجوي دكتري علوم سياسي

دفاعيه

جلسه دفاعيه آقاي محمودرضا رهبر قاضي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان: "تحليل رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشاركت سياسي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان، صنعتي، هنر و علوم پزشكي اصفهان)" به راهنمايي آقايان دكتر امام جمعه زاده و دكتر هرسيج و مشاوره دكتر حاتمي روز دوشنبه مورخ 26/3/1393 ساعت 11 در محل اتاق شوراي آزادگان برگزار مي گردد.

تاریخ:
1393/03/19
تعداد بازدید:
313
منبع:
Powered by DorsaPortal