دفاع نجمه سادات عباس زاده آراني با عنوان رابطه متقابل اختياري دقت پيش بيني سود مديريت با حق الزحمه حسابرسي
دفاع نجمه سادات عباس زاده آراني
دفاع نجمه سادات عباس زاده آراني با عنوان رابطه متقابل اختياري دقت پيش بيني سود مديريت با حق الزحمه حسابرسي در تاريخ 27/2/93 در ساعت 12-10

دفاع نجمه سادات عباس زاده آراني با عنوان رابطه متقابل اختياري دقت پيش بيني سود مديريت با حق الزحمه حسابرسي در تاريخ 27/2/93 در ساعت 12-10

تاریخ:
1393/02/08
تعداد بازدید:
85
منبع:
Powered by DorsaPortal