جلسه دفاع از رساله خانم خديجه ثنائيان زاده - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

جلسه دفاع از رساله خانم خديجه ثنائيان زاده - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

جلسه دفاع از رساله خانم خديجه ثنائيان زاده - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل به شماره 901372411 تحت عنوان: "تبيين ترتيبات امنيتي آمريكا، هند، ژاپن و استراليا و تأثير آن بر امنيت منطقه آسيا پاسيفيك" به راهنمايي دكتر سعيد وثوقي و مشاوره دكتر محمدعلي بصيري روز شنبه مورخ 9/6/1392 ساعت 30/10 صبح در محل اتاق شوراي آزاد گان برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/06/03
تعداد بازدید:
187
منبع:
Powered by DorsaPortal