۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
محسن وفامهر( غلامي رناني)
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,اقتصاد,دانشگاه تهران,1391
جستجو:
|
جستجو:
|
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,محسن وفامهر( غلامي رناني), جعفر رجايي, رضا اسمعيل زاده
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,رحيم دلالي اصفهاني, محسن وفامهر( غلامي رناني), رضا اسمعيل زاده
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,محسن وفامهر( غلامي رناني), رضا اسمعيل زاده
(7207),,1381/03/08 _ 1381/03/08,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),, _ ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(13381),,1378/12/07 _ 1378/12/07,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),, _ ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(14173),,1386/02/30 _ 1386/02/30,محسن وفامهر( غلامي رناني), رزيتا مويدفر
(),, _ ,محسن وفامهر( غلامي رناني), مصطفي دين محمدي
(),,1381/03/08 _ 1381/03/08,محسن وفامهر( غلامي رناني), محمد ماجلو
(9653),,1381/12/11 _ 1381/12/11,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),, _ ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(14106),,1381/02/18 _ 1381/02/18,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(9580),,1380/01/15 _ 1380/01/15,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),, _ ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),, _ ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(14027),,1377/12/18 _ 1377/12/18,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(12897),,1375/06/11 _ 1375/06/11,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(7635),,1386/09/28 _ 1386/09/28,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر( غلامي رناني), رحيم دلالي اصفهاني, علي حسين صمدي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر( غلامي رناني), امير جباري, محمد ميثم ميرفندرسکي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر( غلامي رناني), رزيتا مويدفر, حسن دليري
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر( غلامي رناني), مصطفي دين محمدي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر( غلامي رناني), رزيتا مويدفر, لعيا واعظ
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر( غلامي رناني), شيرين اربابيان
(),,1387/12/01 _ 1387/12/01,روزيتا مويدفر, محسن وفامهر( غلامي رناني)
(13403),,1389/10/06 _ 1389/10/06,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1391/09/25 _ 1391/09/25,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1391/11/25 _ 1391/11/25,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(6670),,1391/09/26 _ 1391/09/26,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(6670),,1391/09/26 _ 1391/09/26,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1390/12/16 _ 1390/12/16,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1395/05/24 _ 1395/05/24,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1395/09/29 _ 1395/09/29,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1396/05/15 _ 1396/05/15,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1396/05/15 _ 1396/05/15,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(),,1395/09/24 _ 1395/09/24,محسن وفامهر( غلامي رناني)
(10280),,1398/05/31 _ 1398/05/31,ميترا موسي وند, سلمان قاراخاني, محسن وفامهر( غلامي رناني), زهرا كريمي
|
تحليل اثر شاخص شكوفايي انساني بر توليد و كارايي فني كشورهاي منتخب (مبتني بر رويكرد هكمن),دكتري,1401/05/08, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
تحليل ارتباط جهاني شدن فرهنگي و الگوي مشاركت اقتصادي زنان كارآفرين شهر شيراز,دكتري,1400/10/30, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
تحليل عقلانيت نهادي در كنش جمعي- مورد مطالعه كنش هاي جمعي داوطلبانه محيط زيستي,دكتري,1399/12/25, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
بررسي موانع نهادي توسعه اقتصادي ايران در عصر پهلوي دوم (براساس ديدگاه نورث از حاكميت طبيعي),دكتري,1399/07/27, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
نقد عقلانيت ابزاري و مفهوم پردازي عقلانيت نهادي در علم اقتصاد,دكتري,1397/10/29, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
رابطه بهره هوشي و درآمد سرانه: مطالعه موردي استانهاي ايران,كارشناسي ارشد,1391/07/29, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و آنتروپي,كارشناسي ارشد,1391/06/27, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
تحليل رابطه جهاني شدن و آنتروپي اقتصادي,كارشناسي ارشد,1391/03/02, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
بررسي مقايسه اي روش هاي بهبود محاسبه توليد ناخالص داخلي و معرفي شاخصي براي تعديل آن,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
ارزيابي سطح عقلانيت محدود دانشجويان در انتخاب دانشگاه,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
اثر عوامل اجتماعي بر فرار مالياتي,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
تدوين شاخص آنتروپي اقتصادي به عنوان بعد تازه اي از هزينه هاي اجتماعي,دكتري,, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
ساخت شاخص توده‎گرايي (پوپوليسم) نفتي و ارزيابي تأثير آن بر رشد اقتصادي ايران,دكتري,, ,محسن وفامهر( غلامي رناني)
جستجو:
|
بازار يا نابازار؟بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران,موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1400,محسن وفامهر( غلامي رناني)
كتاب توسعه، مرور تلفيقي برجايگاه ايران در شاخص هاي جهاني توسعه,فرهنگ مردم,1400,محسن وفامهر( غلامي رناني)
مقدمه اي بر كتاب برنامه ريزي توسعه در ايران (بازخواني نظرات دكتر حسين عظيمي آراني),سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز اسناد ، مدارك و انتشارات,1400,محسن وفامهر( غلامي رناني)
dynamics of institutional change in emerging market economies, Theories, Concepts and Mechanisms,دانشگاه شيراز,1400,محسن وفامهر( غلامي رناني)
مقدمه اي بر كتاب كارآمدي در محيط نهادي ناكارآمد، مجموعه مقالات كانون هاي اثر بخشي,روزنه,1400,محسن وفامهر( غلامي رناني)
توسعه به معناي پرورش نخبگان معمولي، آسيب شناسي نخبگي در ايران,موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري,1399,محسن وفامهر( غلامي رناني)
خرد نابه روال نگاه اقتصادي نامتعارف به پديده هاي متعارف,طرح نقد,1399,محسن وفامهر( غلامي رناني), اصلان قودجاني
Social capital and economic development,موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1399,محسن وفامهر( غلامي رناني), روزيتا مويدفر
نهاد هاي مدني در ايران,موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري,1399,محسن وفامهر( غلامي رناني)
social capital and economic development,موسسه آموزش عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1399,محسن وفامهر( غلامي رناني), روزيتا مويدفر
اخلاق، فصل نخست اصلاح,جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي,1398,محسن وفامهر( غلامي رناني)
مقدمه ي كتاب آدام اسميت چگونه مي تواند زندگي شما را تغيير دهد؟ راهنماي كاربردي براي خوش بختي انسان,انتشارات فرقلم,1398,محسن وفامهر( غلامي رناني)
يك فصل از كتاب چشم انداز هاي فرهنگ معاصر ايران- جلد دوم ايران در گذار از گذشته به آينده تفاهم ملي يا نزاع بي پايان,پژوهشگاه فرهنگهنر و ارتباطات,1398,محسن وفامهر( غلامي رناني)
مقدمه كتاب پنجاه سال برنامه ريزي,بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه 1397,1398,محسن وفامهر( غلامي رناني)
اقتصاد سياسي مناقشه اتمي (نسخه كامل),نور علم,1398,محسن وفامهر( غلامي رناني)
دولت صنفي: تاملي در اصول و امكان تحقق - جلد اول,نور علم,1398,اصلان قودجاني, محمد گوهريان, ناهيد مسعودي, محسن وفامهر( غلامي رناني)
دولت صنفي: ماهيت، كاركرد ها و زوال اصناف - جلد دوم,نور علم,1398,اصلان قودجاني, محمد گوهريان, ناهيد مسعودي, محسن وفامهر( غلامي رناني)
عقل و عقلانيت,نور علم,1398,محسن وفامهر( غلامي رناني), عباد تيموري
مرگ مدرسه ؟: گفتارهاي انتقادي در آموزش و پرورش ايران,تهران، مشق شب,1397,خسرو باقري, شيوا دولت‌آبادي, محسن وفامهر( غلامي رناني), حسن عشايري, نعمت‌الله فاضلي, مقصود فراستخواه, محمد‌امين قانعي‌راد, جعفر محمدي, مرتضي نظري
اقتصاد رفتاري فور داميز,آوند دانش,1397,محسن وفامهر( غلامي رناني), ميرهادي حسيني, مرضيه احمدي, شيرين اربابيان, عباد تيموري, زهره رضا پور, مريم فتحيان, فضيلت محسني, حسن يحيوي
مقدمه كتاب پوپوليسم ايراني تحليل كيفيت حمكراني محمود احمدي نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سياسي,کرگدن,1396,محسن وفامهر( غلامي رناني)
مقدمه كتاب: انتخاب عمومي؛ تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي,نشر نو علم,1395,محسن وفامهر( غلامي رناني)
مقدمه كتاب انتخاب عمومي تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي- جلد اول,نور علم,1395,محسن وفامهر( غلامي رناني)
انتخاب عمومي (تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي)- جلد دوم,نور علم,1395,محسن وفامهر( غلامي رناني)
72 روايت از توسعه و عدالت آموزشي كودكان,انتشارات ترمه,1394,محسن وفامهر( غلامي رناني)
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد,طرح نقد,1394,محسن وفامهر( غلامي رناني), رزيتا مويدفر
عقلانيت «نا به روال» - نگاه اقتصادي نامتعارف به پديده هاي اقتصادي متعارف,نشر علم,1393,محسن وفامهر( غلامي رناني), اصلان قودجاني
مقدمه كتاب سرمايه در قرن بيست ويكم,نقد فرهنگ,1393,محسن وفامهر( غلامي رناني)
اقتصاد سياسي مناقشه اتمي اايران ، درآمدي بر عبور تمدنها :نبرد غرب براي تسخير پايان تاريخ-(263ص),تارنماي رسمي محسن رناني,1392,محسن وفامهر( غلامي رناني)
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد: سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران[524ص],انتشارات طرح نو,1392,محسن وفامهر( غلامي رناني), روزيتا مويدفر
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد: سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران[524ص],طرح نو,1390,محسن وفامهر( غلامي رناني), روزيتا مويدفر
بازار يا نابازار ( بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران ),موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1389,محسن وفامهر( غلامي رناني)
مقدمه اي بر ماهيت، كاركرد و زوال اصناف جلد اول,مرکز آموزش علمي- کاربردي عتيق,1388,محسن وفامهر( غلامي رناني)
دولت صنفي جلد دوم,مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي عتيق,1388,محسن وفامهر( غلامي رناني)
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي,معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري,1386,محسن وفامهر( غلامي رناني), رزيتا مويدفر
درك دموكراسي : رويكردي بر انتخاب عمومي,سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور,1384,محسن وفامهر( غلامي رناني), محمد خضري
بازار يا نابازار؟ (چاپ دوم با اضافات),سازمان مديريت و برنامه‌ريزي,1383,محسن وفامهر( غلامي رناني)
بخش هفدهم از كتاب «سرگذشت يك علم» از صفحه 263 تا 284,انتشارات كويب,1382,محسن وفامهر( غلامي رناني)
فصل «ماهيت و ساختار دولت در ايران» از كتاب «نقش دولت در اقتصاد» از صفحه 369 تا 407,مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي,1381,محسن وفامهر( غلامي رناني)
كتاب معلم (راهنماي تدريس اقتصاد),وزارت آموزش و پرورش,1381,مجتبي فنايي, ناصر ذاكري, محسن وفامهر( غلامي رناني)
فصل «گذار از برنامه ريزي به فرايندسازي» از كتاب «مجموعه سخنراني هاي علمي- تخصصي سال 79» از صفحه 171 تا 198,سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور,1380,محسن وفامهر( غلامي رناني)
فصل «تاثير فقر و نابرابري بر كارايي سياست هاي كلان اقتصادي» از كتاب «فقر در ايران» از صفحه 189 تا 210,دانشگاه‌علوم بهزيستي وتوان‌بخشي,1379,محسن وفامهر( غلامي رناني), مريم مه آبادي
مجموعه تست اقتصاد كلان,انتشارات فلاحت,1377,محسن وفامهر( غلامي رناني), محسن نظري
بازار يا نابازار؟,سازمان مديريت و برنامه‌ريزي,1375,محسن وفامهر( غلامي رناني)
فصل «كاهش فقر در چارچوب يك برنامه مالي» (ترجمه مقاله)از كتاب «تحليل و بررسي اقتصادي فقر» از صفحه 189 تا 220,مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني,1375,محسن وفامهر( غلامي رناني)
فصل «توزيع درآمد در ايران و نقش كاهش فقر در گسترش بازارهاي رقابتي» از كتاب «تحليل و بررسي اقتصادي فقر» از صفحه 13 تا 34,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1375,محسن وفامهر( غلامي رناني)
درامدي بر اقتصاد توليد كشاورزي,هشت بهشت,1374,محسن وفامهر( غلامي رناني)
كتاب تست كليات علم اقتصاد,انتشارات رسا,1374,محسن وفامهر( غلامي رناني), علي ديني
علم اقتصاد: پيشرفت ركود يا انحطاط؟,انتشارات فلاحت ايران,1372,محسن وفامهر( غلامي رناني)
اقتصاد كار و نيروي انساني,انتشارات فلاحت ايران,1372,محسن وفامهر( غلامي رناني)
جستجو:
|
تجربه سرمايه داري دولتي در ايران,موسسه انتشاراتي مرز فکر,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
رهيافتي نو در تبيين چرايي انقلاب اسلامي,داديار,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
سرمايه در قرن بيست و يكم,نشر علم,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
توهمي خطرناك؛ چرا غرب درباره ي ايران هسته اي اشتباه مي كند,طرح نو,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
سرمايه معنوي، ثروتي براي بهتر زيستن,ماهواره,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
زندگي و انديشه هاي آدام اسميت,پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
پوپوليسم ايراني، تحليل كيفيت حكمراني محمود احمدي نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سياسي,کرگدن,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
انتخاب عمومي ؛ تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي,نشر نور علم,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
اقتصاد رفتاري for dummies,آوند دانش,,محسن وفامهر( غلامي رناني)
جستجو:
|
انتخاب «كتاب بازار يا نابازار؟» به عنوان كتاب سال (رتبه اول) در جشنواره كتاب سال دانشجويي,1399/05/16
انتخاب « كتاب اقتصاد كار و نيروي انساني» به عنوان كتاب سال (رتبه اول) در جشنواره كتاب سال دانشجويي,1399/05/16
جستجو:
|
پژوهشگر برگزيده گروه اقتصاد در سال 1389,,,1389/10/07
انتخاب پايان نامه دكتري تحت راهنمايي با عنوان «تحليل اقتصادي رانت جويي در بودجه ريزي دولتي ايران» تقدير در نهمين دوره انتخاب پايان نامه هاي دانشجويي در تير ماه 1384,,,1384/04/15
انتخاب پايان نامه كارشناسي ارشد تحت راهنمايي با عنوان «بررسي اندازه و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غيررسمي ايران» در هفتمين دوره جشنواره انتخاب پايان نامه هاي دانشجويي در سال 1381,,,1381/03/15
دريافت جايزه براي انتخاب «کتاب بازار يا نابازار؟» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انساني) در جشنواره کتاب سال دانشجويي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد دانشگاهي) سال 1377,,,1377/08/11
دريافت جايزه براي انتخاب « کتاب اقتصاد کار و نيروي انساني» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انساني-شاخه ترجمه) در جشنواره کتاب سال دانشجويي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد دانشگاهي),,,1375/08/09
نماينده گروه اقتصاد در هفته پژوهش,,,
مناظره پيرامون: اثرات هدفمند کردن يارانه ها,,,
فلسفه و روش شناسي علم اقتصاد,,,
سخنراني در بزرگداشت روز استاد,,,
برگزاري سمينار علمي- پزوهشي با موضوع دين و اقتصاد,,,
سخنراني با عنوان بررسي انواع سرمايه‌ها و نقش فرهنگ و هنر در رشد و توسعه اقتصادي کشور,,,
بازشناسي مفهوم توسعه در قرن بيست‌و يکم,,,
توسعه استان‌ها در گرو برنامه‌ريزي منطقه‌اي مشارکت محور,,,
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
088 جامعه شناسي اقتصادي 1401/10/18 يك شنبه 10:00-12:00
194 اقتصاد بخش عمومي پيشرفته 2 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal