۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
محسن وفامهر
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,اقتصاد,دانشگاه تهران,1391
جستجو:
|
جستجو:
|
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,محسن وفامهر, جعفر رجايي, رضا اسمعيل زاده
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,رحيم دلالي اصفهاني, محسن وفامهر, رضا اسمعيل زاده
(12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,محسن وفامهر, رضا اسمعيل زاده
(7207),,1381/03/08 _ 1381/03/08,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(13381),,1378/12/07 _ 1378/12/07,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(14173),,1386/02/30 _ 1386/02/30,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر
(),, _ ,محسن وفامهر, مصطفي دين محمدي
(),,1381/03/08 _ 1381/03/08,محسن وفامهر, محمد ماجلو
(9653),,1381/12/11 _ 1381/12/11,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(14106),,1381/02/18 _ 1381/02/18,محسن وفامهر
(9580),,1380/01/15 _ 1380/01/15,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(),, _ ,محسن وفامهر
(14027),,1377/12/18 _ 1377/12/18,محسن وفامهر
(12897),,1375/06/11 _ 1375/06/11,محسن وفامهر
(7635),,1386/09/28 _ 1386/09/28,محسن وفامهر
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, رحيم دلالي اصفهاني, علي حسين صمدي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, امير جباري, محمد ميثم ميرفندرسکي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر, حسن دليري
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, مصطفي دين محمدي
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر, لعيا واعظ
(8260),,1386/09/25 _ 1386/09/25,محسن وفامهر, شيرين اربابيان
(),,1387/12/01 _ 1387/12/01,روزيتا مويدفر, محسن وفامهر
(13403),,1389/10/06 _ 1389/10/06,محسن وفامهر
(),,1391/09/25 _ 1391/09/25,محسن وفامهر
(),,1391/11/25 _ 1391/11/25,محسن وفامهر
(6670),,1391/09/26 _ 1391/09/26,محسن وفامهر
(6670),,1391/09/26 _ 1391/09/26,محسن وفامهر
(),,1390/12/16 _ 1390/12/16,محسن وفامهر
(),,1395/05/24 _ 1395/05/24,محسن وفامهر
(),,1395/09/29 _ 1395/09/29,محسن وفامهر
(),,1396/05/15 _ 1396/05/15,محسن وفامهر
(),,1396/05/15 _ 1396/05/15,محسن وفامهر
(),,1395/09/24 _ 1395/09/24,محسن وفامهر
(10280),,1398/05/31 _ 1398/05/31,ميترا موسي وند, سلمان قاراخاني, محسن وفامهر, زهرا كريمي
|
تحليل اثر شاخص شكوفايي انساني بر توليد و كارايي فني كشورهاي منتخب (مبتني بر رويكرد هكمن),دكتري,1401/05/08, ,محسن وفامهر
تحليل ارتباط جهاني شدن فرهنگي و الگوي مشاركت اقتصادي زنان كارآفرين شهر شيراز,دكتري,1400/10/30, ,محسن وفامهر
تحليل عقلانيت نهادي در كنش جمعي- مورد مطالعه كنش هاي جمعي داوطلبانه محيط زيستي,دكتري,1399/12/25, ,محسن وفامهر
بررسي موانع نهادي توسعه اقتصادي ايران در عصر پهلوي دوم (براساس ديدگاه نورث از حاكميت طبيعي),دكتري,1399/07/27, ,محسن وفامهر
نقد عقلانيت ابزاري و مفهوم پردازي عقلانيت نهادي در علم اقتصاد,دكتري,1397/10/29, ,محسن وفامهر
رابطه بهره هوشي و درآمد سرانه: مطالعه موردي استانهاي ايران,كارشناسي ارشد,1391/07/29, ,محسن وفامهر
تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و آنتروپي,كارشناسي ارشد,1391/06/27, ,محسن وفامهر
تحليل رابطه جهاني شدن و آنتروپي اقتصادي,كارشناسي ارشد,1391/03/02, ,محسن وفامهر
بررسي مقايسه اي روش هاي بهبود محاسبه توليد ناخالص داخلي و معرفي شاخصي براي تعديل آن,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر
ارزيابي سطح عقلانيت محدود دانشجويان در انتخاب دانشگاه,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر
اثر عوامل اجتماعي بر فرار مالياتي,كارشناسي ارشد,, ,محسن وفامهر
تدوين شاخص آنتروپي اقتصادي به عنوان بعد تازه اي از هزينه هاي اجتماعي,دكتري,, ,محسن وفامهر
ساخت شاخص توده‎گرايي (پوپوليسم) نفتي و ارزيابي تأثير آن بر رشد اقتصادي ايران,دكتري,, ,محسن وفامهر
جستجو:
|
بازار يا نابازار؟بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران,موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1400,محسن وفامهر
كتاب توسعه، مرور تلفيقي برجايگاه ايران در شاخص هاي جهاني توسعه,فرهنگ مردم,1400,محسن وفامهر
مقدمه اي بر كتاب برنامه ريزي توسعه در ايران (بازخواني نظرات دكتر حسين عظيمي آراني),سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز اسناد ، مدارك و انتشارات,1400,محسن وفامهر
dynamics of institutional change in emerging market economies, Theories, Concepts and Mechanisms,دانشگاه شيراز,1400,محسن وفامهر
مقدمه اي بر كتاب كارآمدي در محيط نهادي ناكارآمد، مجموعه مقالات كانون هاي اثر بخشي,روزنه,1400,محسن وفامهر
توسعه به معناي پرورش نخبگان معمولي، آسيب شناسي نخبگي در ايران,موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري,1399,محسن وفامهر
خرد نابه روال نگاه اقتصادي نامتعارف به پديده هاي متعارف,طرح نقد,1399,محسن وفامهر, اصلان قودجاني
Social capital and economic development,موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1399,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
نهاد هاي مدني در ايران,موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري,1399,محسن وفامهر
social capital and economic development,موسسه آموزش عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1399,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
اخلاق، فصل نخست اصلاح,جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي,1398,محسن وفامهر
مقدمه ي كتاب آدام اسميت چگونه مي تواند زندگي شما را تغيير دهد؟ راهنماي كاربردي براي خوش بختي انسان,انتشارات فرقلم,1398,محسن وفامهر
يك فصل از كتاب چشم انداز هاي فرهنگ معاصر ايران- جلد دوم ايران در گذار از گذشته به آينده تفاهم ملي يا نزاع بي پايان,پژوهشگاه فرهنگهنر و ارتباطات,1398,محسن وفامهر
مقدمه كتاب پنجاه سال برنامه ريزي,بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه 1397,1398,محسن وفامهر
اقتصاد سياسي مناقشه اتمي (نسخه كامل),نور علم,1398,محسن وفامهر
دولت صنفي: تاملي در اصول و امكان تحقق - جلد اول,نور علم,1398,اصلان قودجاني, محمد گوهريان, ناهيد مسعودي, محسن وفامهر
دولت صنفي: ماهيت، كاركرد ها و زوال اصناف - جلد دوم,نور علم,1398,اصلان قودجاني, محمد گوهريان, ناهيد مسعودي, محسن وفامهر
عقل و عقلانيت,نور علم,1398,محسن وفامهر, عباد تيموري
مرگ مدرسه ؟: گفتارهاي انتقادي در آموزش و پرورش ايران,تهران، مشق شب,1397,خسرو باقري, شيوا دولت‌آبادي, محسن وفامهر, حسن عشايري, نعمت‌الله فاضلي, مقصود فراستخواه, محمد‌امين قانعي‌راد, جعفر محمدي, مرتضي نظري
اقتصاد رفتاري فور داميز,آوند دانش,1397,محسن وفامهر, ميرهادي حسيني, مرضيه احمدي, شيرين اربابيان, عباد تيموري, زهره رضا پور, مريم فتحيان, فضيلت محسني, حسن يحيوي
مقدمه كتاب پوپوليسم ايراني تحليل كيفيت حمكراني محمود احمدي نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سياسي,کرگدن,1396,محسن وفامهر
مقدمه كتاب: انتخاب عمومي؛ تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي,نشر نو علم,1395,محسن وفامهر
مقدمه كتاب انتخاب عمومي تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي- جلد اول,نور علم,1395,محسن وفامهر
انتخاب عمومي (تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي)- جلد دوم,نور علم,1395,محسن وفامهر
72 روايت از توسعه و عدالت آموزشي كودكان,انتشارات ترمه,1394,محسن وفامهر
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد,طرح نقد,1394,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر
عقلانيت «نا به روال» - نگاه اقتصادي نامتعارف به پديده هاي اقتصادي متعارف,نشر علم,1393,محسن وفامهر, اصلان قودجاني
مقدمه كتاب سرمايه در قرن بيست ويكم,نقد فرهنگ,1393,محسن وفامهر
اقتصاد سياسي مناقشه اتمي اايران ، درآمدي بر عبور تمدنها :نبرد غرب براي تسخير پايان تاريخ-(263ص),تارنماي رسمي محسن رناني,1392,محسن وفامهر
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد: سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران[524ص],انتشارات طرح نو,1392,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد: سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران[524ص],طرح نو,1390,محسن وفامهر, روزيتا مويدفر
بازار يا نابازار ( بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران ),موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي,1389,محسن وفامهر
مقدمه اي بر ماهيت، كاركرد و زوال اصناف جلد اول,مرکز آموزش علمي- کاربردي عتيق,1388,محسن وفامهر
دولت صنفي جلد دوم,مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي عتيق,1388,محسن وفامهر
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي,معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري,1386,محسن وفامهر, رزيتا مويدفر
درك دموكراسي : رويكردي بر انتخاب عمومي,سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور,1384,محسن وفامهر, محمد خضري
بازار يا نابازار؟ (چاپ دوم با اضافات),سازمان مديريت و برنامه‌ريزي,1383,محسن وفامهر
بخش هفدهم از كتاب «سرگذشت يك علم» از صفحه 263 تا 284,انتشارات كويب,1382,محسن وفامهر
فصل «ماهيت و ساختار دولت در ايران» از كتاب «نقش دولت در اقتصاد» از صفحه 369 تا 407,مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي,1381,محسن وفامهر
كتاب معلم (راهنماي تدريس اقتصاد),وزارت آموزش و پرورش,1381,مجتبي فنايي, ناصر ذاكري, محسن وفامهر
فصل «گذار از برنامه ريزي به فرايندسازي» از كتاب «مجموعه سخنراني هاي علمي- تخصصي سال 79» از صفحه 171 تا 198,سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور,1380,محسن وفامهر
فصل «تاثير فقر و نابرابري بر كارايي سياست هاي كلان اقتصادي» از كتاب «فقر در ايران» از صفحه 189 تا 210,دانشگاه‌علوم بهزيستي وتوان‌بخشي,1379,محسن وفامهر, مريم مه آبادي
مجموعه تست اقتصاد كلان,انتشارات فلاحت,1377,محسن وفامهر, محسن نظري
بازار يا نابازار؟,سازمان مديريت و برنامه‌ريزي,1375,محسن وفامهر
فصل «كاهش فقر در چارچوب يك برنامه مالي» (ترجمه مقاله)از كتاب «تحليل و بررسي اقتصادي فقر» از صفحه 189 تا 220,مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني,1375,محسن وفامهر
فصل «توزيع درآمد در ايران و نقش كاهش فقر در گسترش بازارهاي رقابتي» از كتاب «تحليل و بررسي اقتصادي فقر» از صفحه 13 تا 34,موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1375,محسن وفامهر
درامدي بر اقتصاد توليد كشاورزي,هشت بهشت,1374,محسن وفامهر
كتاب تست كليات علم اقتصاد,انتشارات رسا,1374,محسن وفامهر, علي ديني
علم اقتصاد: پيشرفت ركود يا انحطاط؟,انتشارات فلاحت ايران,1372,محسن وفامهر
اقتصاد كار و نيروي انساني,انتشارات فلاحت ايران,1372,محسن وفامهر
جستجو:
|
تجربه سرمايه داري دولتي در ايران,موسسه انتشاراتي مرز فکر,,محسن وفامهر
رهيافتي نو در تبيين چرايي انقلاب اسلامي,داديار,,محسن وفامهر
سرمايه در قرن بيست و يكم,نشر علم,,محسن وفامهر
توهمي خطرناك؛ چرا غرب درباره ي ايران هسته اي اشتباه مي كند,طرح نو,,محسن وفامهر
سرمايه معنوي، ثروتي براي بهتر زيستن,ماهواره,,محسن وفامهر
زندگي و انديشه هاي آدام اسميت,پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي,,محسن وفامهر
پوپوليسم ايراني، تحليل كيفيت حكمراني محمود احمدي نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سياسي,کرگدن,,محسن وفامهر
انتخاب عمومي ؛ تحليل اقتصادي قواعد بازي اجتماعي از ديكتاتوري تا دموكراسي,نشر نور علم,,محسن وفامهر
اقتصاد رفتاري for dummies,آوند دانش,,محسن وفامهر
جستجو:
|
انتخاب «كتاب بازار يا نابازار؟» به عنوان كتاب سال (رتبه اول) در جشنواره كتاب سال دانشجويي,1399/05/16
انتخاب « كتاب اقتصاد كار و نيروي انساني» به عنوان كتاب سال (رتبه اول) در جشنواره كتاب سال دانشجويي,1399/05/16
جستجو:
|
پژوهشگر برگزيده گروه اقتصاد در سال 1389,,,1389/10/07
انتخاب پايان نامه دكتري تحت راهنمايي با عنوان «تحليل اقتصادي رانت جويي در بودجه ريزي دولتي ايران» تقدير در نهمين دوره انتخاب پايان نامه هاي دانشجويي در تير ماه 1384,,,1384/04/15
انتخاب پايان نامه كارشناسي ارشد تحت راهنمايي با عنوان «بررسي اندازه و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غيررسمي ايران» در هفتمين دوره جشنواره انتخاب پايان نامه هاي دانشجويي در سال 1381,,,1381/03/15
دريافت جايزه براي انتخاب «کتاب بازار يا نابازار؟» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انساني) در جشنواره کتاب سال دانشجويي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد دانشگاهي) سال 1377,,,1377/08/11
دريافت جايزه براي انتخاب « کتاب اقتصاد کار و نيروي انساني» به عنوان کتاب سال (رتبه اول در گروه علوم انساني-شاخه ترجمه) در جشنواره کتاب سال دانشجويي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد دانشگاهي),,,1375/08/09
نماينده گروه اقتصاد در هفته پژوهش,,,
مناظره پيرامون: اثرات هدفمند کردن يارانه ها,,,
فلسفه و روش شناسي علم اقتصاد,,,
سخنراني در بزرگداشت روز استاد,,,
برگزاري سمينار علمي- پزوهشي با موضوع دين و اقتصاد,,,
سخنراني با عنوان بررسي انواع سرمايه‌ها و نقش فرهنگ و هنر در رشد و توسعه اقتصادي کشور,,,
بازشناسي مفهوم توسعه در قرن بيست‌و يکم,,,
توسعه استان‌ها در گرو برنامه‌ريزي منطقه‌اي مشارکت محور,,,
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
088 جامعه شناسي اقتصادي 1401/10/18 يك شنبه 10:00-12:00
194 اقتصاد بخش عمومي پيشرفته 2 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal