۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
نعمت اله اکبری
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : اقتصاد
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,علوم اقتصادی- شهر و منطقه ای ,تربیت مدرس,ایران,-1380
جستجو:
|
ارزیابی و تحلیل حکمرانی خوب شهری در شهر شهرکرد,کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد ۲۰۱۷,بین المللی,سخنرانی,1396,نعمت اله اکبری,شکوفه فرهمند,فاطمه هاشمی بابا حیدری | جزئیات
اقتصاد و شهر خلاق,نگاهی به شهر خلاق,ملی,سخنرانی,1396,نعمت اله اکبری | جزئیات
ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهردرای ایلام,هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری,ملی,سخنرانی,1394,نعمت اله اکبری,رزیتا موید فر,نسرین کریمی | جزئیات
تحلیل تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان (رهیافت برنامه ریزی آرمانی),ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی,ملی,سخنرانی,1393,نعمت اله اکبری,رزیتا موید فر,سیده محبوبه حسینی | جزئیات
ارزشیابی سطح قابلیت زندگی شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان,پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,پوستر,1392,نعمت اله اکبری,منیره روانبخش | جزئیات
بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری(نمونه مورد مطالعه : مناطق چهارده گانه شهر اصفهان),پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,پوستر,1392,نعمت اله اکبری,مرضیه حق شناس | جزئیات
مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها(مطالعه موردی : کلان شهر اصفهان),پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,سخنرانی,1392,نعمت اله اکبری,هما موذن جمشیدی | جزئیات
عوامل تعیین کننده رشد شهری در ایران(رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی),پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,سخنرانی,1392,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری,حمیدرضا عندلیب | جزئیات
فرا تحلیل بهبود فضای کسب و کار در ایران و عوامل موثر بر آن ,همایش بهبود فضای کسب و کار ایران,ملی,سخنرانی,1392,نعمت اله اکبری,هما موذن جمشیدی,محمد حسن اکبری | جزئیات
فرا تحلیل بهبود محیط کسب و کار در ایران با تاکید بر سرمایه گذاری,اولین همایش ملی توسعه پایدار,ملی,سخنرانی,1392,نعمت اله اکبری,هما موذن جمشید,محمد حسن اکبری | جزئیات
سنجش همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های سازمان (مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر اصفهان),چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,پوستر,1391,الفت گنجی بیدمشک,علی عطافر,نعمت اله اکبری,روح الله رحیمی | جزئیات
تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمد و مخارج خانوارهای روستایی(مطالعه موردی استان اصفهان),همایش ملی توسعه روستایی,ملی,سخنرانی,1391,نعمت اله اکبری,هما موذن جمشیدی | جزئیات
تجزیه و تحلیل مشاغل(کسب و کار کوچک) خانگی زنان مبتنی برفضای کسب و کار: (مطالعه موردی استان اصفهان),کنفرانس ملی کار افرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان,ملی,پوستر,1391,نعمت اله اکبری,هما موذن جمشیدی,محمد حسن اکبری | جزئیات
نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان بر شگل گیری مناطق ویزه علم و فناوری: (مطالعه موردی اقتصاد ایران),کنفرانس ملی کار افرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان,ملی,سخنرانی,1391,نعمت اله اکبری,روح الله شهنازی,هما موذن جمشیدی | جزئیات
تحلیل مقایسه ای اقتصاد دانش بنیان در ایران با سایر کشورها,پنجمین کنفرانس مدیریت دانش,ملی,پوستر,1391,نعمت اله اکبری,ناصر یارمحمدیان,محمد حسن اکبری | جزئیات
تاثیر تقسیط عوارض ساختمان بر ناپایداری درآمد شهرداری در برابر شوک (مطالعه موردی : شهرداری اصفهان),پنجمین همایش مالیه شهرداری : مشکلات و راهکارها,ملی,سخنرانی,1391,نعمت اله اکبری,ناصر یارمحمدیان | جزئیات
تحلیل و رتبه بندی عوامل اجتماعی ایجاد بافت فرسوده شهری: مطالعه موردی شهر اصفهان,سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,سخنرانی,1390,نعمت اله اکبری,اعظم اکبری زیارتی | جزئیات
Spatial effects of localization and urbanization economies on urban employment growth in Iran,V International Conference of Spatial Econometrics Association,بین المللی,سخنرانی,1390,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری,مینا ابوطالبی | Detail
تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدمند کردن یارانه هابر هزینه کلان شهری,سومین کنفرانس رنامه بریزی و مدیریت شهری,ملی,سخنرانی,1390,سیده هما موذن جمشیدی,نعمت اله اکبری | جزئیات
تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر کاراِیی تولِید محصول برنج در اِیران,شانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور,ملی,سخنرانی,1390,نعمت اله اکبری,هما موذن جمشیدی | جزئیات
تحلیل تاثیر هدفمندکردن یارانه ها بر درآمد و هزینه کلان شهرها(تشخیص فرآیندها و تاثیرات آن قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها: مطالعه موردی کلان¬شهر اصفهان),اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران,ملی,سخنرانی,1390,نعمت اله اکبری,هما موذن جمشیدی | جزئیات
تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر آن,اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران,ملی,پوستر,1390,نعمت اله اکبری,لیلا رفیعی,مائده نجارزادگاه | جزئیات
تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه بنزین بر نخست شهری استان های کشور,اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران,ملی,پوستر,1390,نعمت اله اکبری,مائده نجارزادگان,لیلا رفیعی | جزئیات
تحلیل فضایی رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد دانایی محور در کشورهایی عضو کنفرانس اسلامی,همایش سراسری اقتصاد,هفته پژوهش,پوستر,1390,نعمت اله اکبری,?,?? | جزئیات
برآورد زمان انتظاری دوره های رونق و رکود بازار مسکن,مالیه شهرداری مشکلات و راهکارها,ملی,سخنرانی,1390,نعمت اله اکبری,ناصر یارمحمدیان | جزئیات
مقایسه وضعیت موجود و مطلوب شهرداریهای استان همدان از نظر کارایی (با استفاده از روش DEA),دومین کنفرانس برنامه ریزی ومدیریت شهری,ملی,سخنرانی,1389,نیره بصیری پارسا,نعمت اله اکبری | جزئیات
بررسی تاثیر آموزه های اسلامی بر تشکیل سرمایه اجتماعی به منظور تحقق توسعه ,دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه,ملی,سخنرانی,1389,نعمت اله اکبری,سمیه مرکبیان | جزئیات
تاثیر سیاست های مالی دولت در بخش حمل و نقل شهری بر پدیده نخست شهری ایران ,دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری,ملی,سخنرانی,1389,مائده نجارزادگان,نعمت اله اکبری | جزئیات
تحلیل فضایی تاثیر سیاست های مالی دولت( طی برنامه های اقتصادی بعد از انقلاب) بر توسعه مناطق در ایران,همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران,ملی,سخنرانی,1389,نعمت اله اکبری | جزئیات
اثر تنوع سازی صنعتی بر ثبات اقتصادی استان های کشور ,نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران,ملی,سخنرانی,1389,حسین پیراسته,نعمت اله اکبری,سمیه نوری | جزئیات
تجزیه و تحلیل اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی بر تقاضا در فعالیت های اقتصادی استان اصفهان ,همایش منطقه ای صنعت توریسم,منطقه ای,سخنرانی,1389,خدیجه نصرالهی,نعمت اله اکبری,صفورا رمضانی | جزئیات
تحلیل کارایی تولید گندم در شرایط عدم حتمیت با استفاده از روش IDEA مطالعه موردی استان اصفهان(1387-1384),دومین همایش ملی اقتصاد,ملی,سخنرانی,1389,نعمت اله اکبری,مریم ربیعی | جزئیات
تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر درآمدهای کلان شهرها,مالیه شهرداری ، مشکلات و راهکارها,ملی,سخنرانی,1389,نعمت اله اکبری,ناصر یارمحمدیان,هما موذن جمشیدی | جزئیات
The Effect of Government Size on HDI in OIC Countries, A Spatial Econometric Approach,کنفرانس بین المللی اقتصاد اسلامی و اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC,بین المللی,سخنرانی,1388,مرتضی سامتی,نعمت اله اکبری,موذن | Detail
تاثیر فضای کسب و کار بر افزایش صادرات غیر نفتی در کشورهای منتخب (در چارچوب الماس رقابتی پورتر ),پانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور,ملی,سخنرانی,1388,نعمت اله اکبری,روح الله شهنازی | جزئیات
کاربرد مفهوم فضا در داده های پانل,اولین سمینارتخصصی پیمایش پانل,ملی,پوستر,1387,نعمت اله اکبری,شکوفه فرهمند | جزئیات
بررسی سازگاری و نقش آموزه های اسلامی با شاخص های نوین توسعه اقتصادی,اقتصاد اسلامی و توسعه,ملی,سخنرانی,1387,نعمت اله اکبری,وحید افخمی ستوده | جزئیات
نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه صنعت گردشگری,همایش ملی توسعه سرمایه گذاری درگردشگری,ملی,سخنرانی,1387,نعمت اله اکبری,محمد زاهدی | جزئیات
Measuring Iran’s Intra-Industry Trade and its Effect on Income Convergence: Evidence from Selected East and West Asia Countries,The 7th APEF International Conference on: East and West Asia Trade and Economic Relations Opportunities, Challenges and Outcomes,بین المللی,سخنرانی,1387,سید کمیل طیبی,نعمت اله اکبری,یاسر عباسلو | Detail
اندازه گیری کارایی واحدهای تولیدی شیر با رهیافت تحلیل پنجره ایی پوشش داده ها(DEA),ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران,ملی,پوستر,1386,نعمت اله اکبری,مصطفی دین محمدی | جزئیات
منطق فازی و کاربرد ان در یافتن الگوی مناسب کشت,ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی,ملی,پوستر,1386,نعمت اله اکبری,زاهدی | جزئیات
آسیب شناسی کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی,آسیب شناسی علوم انسانی در ایران جستارهای در موانع فرهنگی و ساختاری رشد علوم انسانی در ایران,ملی,پوستر,1385,نعمت اله اکبری | جزئیات
بررسی تاثیر نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی,آسیب شناسی علوم انسانی در ایران جستارهایی در موانع فرهنگی و ساختاری رشد علوم انسانی در ایران,ملی,پوستر,1385,نعمت اله اکبری | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل وضعیت تجارت آب مجازی در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری,کارشناسی ارشد,1397,غلامحسین کیانی,نعمت اله اکبری
تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر تعداد گردشگران بین‌المللی وارد شده به ایران، با تاکید بر رشد اقتصادی و اشتغال (1393-1368),کارشناسی ارشد,1396,کریم آذربایجانی,نعمت اله اکبری,سید کمیل طیبی
تحلیل عامل محور از اثرات سرریزی و بازخوردی در مدل داده-ستانده دو منطقه ای (استان اصفهان و سایر استانهای کشور),دکتری,1396,نعمت اله اکبری,فریا نصیری مفخم,رحمان خوش اخلاق
تأثیر تخصص و تنوع فعالیت های اقتصادی شهری بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران,کارشناسی ارشد,1395,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری
تحلیل نظری و تجربی تبیین ارزش کالاهای فرهنگی و هنری در ایران,دکتری,1394,نعمت اله اکبری,محسن رنانی,علی عسکری
تحلیل اثر سامانه اتوبوس های تندرو BRT بر توسعه شهری با تاکید بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1394,نعمت اله اکبری,رزیتا موید فر
تحلیل سطح حکمرانی خوب و رقابت پذیری در بافت فرسوده شهراصفهان با تاکید بر CDS,کارشناسی ارشد,1394,نعمت اله اکبری,خدیجه نصرالهی
برآورد تأثیر تخصص صنعتی بر رشد شهری ایران,کارشناسی ارشد,1394,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری
تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر,کارشناسی ارشد,1393,خدیجه نصرالهی,نعمت اله اکبری
بررسی عوامل موثر بر زمان گشتزنی برای پارک حاشیه ای (مطالعه موردی: شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری
تحلیل نظری و تجربی تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر (مطالعه موردی شهرهای بزرگ ایران),دکتری,1393,نعمت اله اکبری,ناصر موحدی نیا,علی عسگری
تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان(رهیافت برنامه ریزی آرمانی),کارشناسی ارشد,1393,نعمت اله اکبری,رزیتا موید فر
تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,نعمت اله اکبری
مکان یابی پارکینگ های عمومی با بکارگیری AHP فازی و GIS,کارشناسی ارشد,1393,نعمت اله اکبری,سعید نادی نجف آبادی
اثر کیفیت و اندازه دولت بر توسعه مالی، مطالعه موردی کشورهای منا,کارشناسی ارشد,1393,مجید صامتی,نعمت اله اکبری
برآورد ظرفیت مالی استان چهارمحال و بختیاری ,کارشناسی ارشد,1393,مجید صامتی,رزیتا موید فر,نعمت اله اکبری
اندازه گیری بهره وری زیست محیطی کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران,کارشناسی ارشد,1392,غلامحسین کیانی,مجید اسماعیلیان,نعمت اله اکبری
تحلیل اثر اجرای حقوق مالکیت معنوی و سرمایه انسانی بر مخارج تحقیق و توسعه مطالعه کشورهای آسیا و اقیانوسیه,کارشناسی ارشد,1392,مجید صامتی,نعمت اله اکبری
ارزیابی تامین مالی بر سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و متوسط در چارچوب ضوابط,کارشناسی ارشد,1392,سید کمیل طیبی,صادق بختیاری کوهسرخی,نعمت اله اکبری
تحلیل تاثیر گردشگری بر فقرزدایی و امنیت اجتماعی در ایران,کارشناسی ارشد,1391,خدیجه نصرالهی,نعمت اله اکبری,رزیتا موید فر
تعمیم الگوی دو بخشی با لحاظ نمودن سرمایه اجتماعی و ارزیابی تاثیر ان بر رشد اقتصادی.مطالعه موردی اقتصاد ایران,دکتری,1391,نعمت اله اکبری,رحیم دلال اصفهانی,رزیتا موید فر
اثر متقاطع کارآفرینی و بنگاه های کوچک و متوسط بر صادرات غیرنفتی ایران و کشورهای عمده تجاری ...,کارشناسی ارشد,1391,سید کمیل طیبی,نعمت اله اکبری
بررسی توزیع اندازه شهرها بر بهره وری نیروی کار در ایران به تفکیک استان (1380 و 1385),کارشناسی ارشد,1391,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری
ارائه مدل بهینه برنامه ریزی تصادفی در بخش عرضه انرژی ,دکتری,1391,رحمان خوش اخلاق,نعمت اله اکبری,علیمراد شریفی
عوامل تعیین کننده رشد شهری در ایران (رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی),کارشناسی ارشد,1391,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری
تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن بر اساس رهیافت اقتصادسنجی فضایی (مطالعه موردی شهر تهران),کارشناسی ارشد,1391,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری
تعیین میزان همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و کار از نظر مدیران، سرپرستان و کارشناسان شهرداری اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,علی عطافر,نعمت اله اکبری
تاثیر صرفه‌های ناشی از تجمیع محلی و شهری بر رشد اشتغال شهری در ایران,کارشناسی ارشد,1390,شکوفه فرهمند,نعمت اله اکبری
تحلیل منطقه ای رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر رهیافت 3D,دکتری,1390,نعمت اله اکبری,رحیم دلال اصفهانی,شکوفه فرهمند,رحمان خوش اخلاق
تحلیل رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد دانش بنیان در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (2009-2007),کارشناسی ارشد,1390,نعمت اله اکبری,رحیم دلال اصفهانی
تحلیل تخصیص منابع در بازار سیاسی با استفاده از ساز و کار بازار اقتصادی,دکتری,1390,محسن رنانی,نعمت اله اکبری
تجزیه و تحلیل نقش صنعت گردشگری بر اقتصاد استان اصفهان در سال 1385,کارشناسی ارشد,1389,خدیجه نصرالهی,نعمت اله اکبری
تحلیل فضایی مکان استقرار بانکها با استفاده از GIS(مطالعه موردی : شعب بانک های منطقه سه شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,علی زنگی آبادی,نعمت اله اکبری
تحلیل کارایی تولید گندم در شرایط عدم حتمیت(با استفاده از روش IDEA) مطالعه موردی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,نعمت اله اکبری,خدیجه نصرالهی
تحلیل مقایسه ای روش های رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی (مطالعه موردی شهرستان های استان خوزستان),کارشناسی ارشد,1389,خدیجه نصرالهی,نعمت اله اکبری
تاثیر افزایش قیمت نفت برهمگرایی درآمد سرانه در گشورهای عضو GCCو ایران و رشد تجارت در بین آنها (1998-2007),کارشناسی ارشد,1389,محمد واعظ برزانی,نعمت اله اکبری
امکان سنجی ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,نعمت اله اکبری,سعید فتحی
پتانسیل های تجاری و ارزیابی نقش آن ها در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری منتخب,کارشناسی ارشد,1389,سید کمیل طیبی,نعمت اله اکبری
تحلیل تاثیرات آموزه های اسلامی بر تشکیل سرمایه ی اجتماعی(مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,نعمت اله اکبری,علی ربانی خوراسگانی
تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سیاست های مالی دولت بر آن به تفکیک استان در ایران(رویکرد اقتصاد سنجی فضایی),کارشناسی ارشد,1388,رحمان خوش اخلاق,نعمت اله اکبری,شکوفه فرهمند
ارزیابی مزیت نسبی صنایع استان یزد,کارشناسی ارشد,1388,رحمان خوش اخلاق,نعمت اله اکبری
برآورد و تحلیل ساختار اشتغال بخش غیر رسمی در استان «کهگیلویه و بویراحمد»,کارشناسی ارشد,1388,محسن رنانی,عبدالحسین ساسان,نعمت اله اکبری
تحلیل تأثیر سیاست های کلان اقتصادی بر رشد بخشی- منطقه ای در ایران,دکتری,1388,نعمت اله اکبری,کیومرث آقائی,رحیم دلال اصفهانی
برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره 1358-1383,کارشناسی ارشد,1387,سعید صمدی,نعمت اله اکبری
بررسی عوامل آمیخته بازاریابی به منظور انتخاب مدل مناسب آمیخته برای بازاریابی شیرهای طعم‌دار پگاه اصفهان(با توجه به نظرات خرده فروشان ),کارشناسی ارشد,1387,علی عطافر,نعمت اله اکبری
برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386,کارشناسی ارشد,1387,نعمت اله اکبری,مجید صامتی,رحمان خوش اخلاق
بررسی پیامدهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودی های زنان در آموزش عالی کشور,کارشناسی ارشد,1387,محمد جواد لیاقت دار,نعمت اله اکبری
تعیین اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد ,کارشناسی ارشد,1387,کریم آذربایجانی,نعمت اله اکبری
تئوری رشد شومپیتری در اقتصاد ایران:یک تحلیل پویا,کارشناسی ارشد,1387,رحیم دلال اصفهانی,نعمت اله اکبری
امکان سنجی تشکیل دولت های محلی در ایران و اثرات آن بر رشد اقتصادی,دکتری,1386,مرتضی سامتی,محسن رنانی,نعمت اله اکبری
تحلیل مخارج ثابت و متغیر کالاهای مصرفی بادوام,دکتری,1386,نعمت اله اکبری,هوشنگ شجری,محسن رنانی,مجید صامتی
تحلیل فضائی توسعه شهری در ایران(تعامل شهر و اقتصاد),دکتری,1386,نعمت اله اکبری,مرتضی سامتی,علی عسگری
بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان,کارشناسی ارشد,1385,نعمت اله اکبری,کیومرث آقائی
رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان با استفاده از منطق فازی,کارشناسی ارشد,1385,حسین پیراسته,نعمت اله اکبری,بهزاد میرزائیان دهکردی
تحلیل فضایی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران,کارشناسی ارشد,1383,محسن رنانی,نعمت اله اکبری,کریم آذربایجانی
بررسی تاثیر هزینه های دولت برارزش افزوده بخش کشاورزی,کارشناسی ارشد,1381,نعمت اله اکبری,مرتضی سامتی
بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه کل کشاورزی ایران,کارشناسی ارشد,1380,محسن رنانی,مصطفی عمادزاده,نعمت اله اکبری
همگرایی اقتصادی و تاثیر سرریزهای منطقه ای بر رشد درآمد سرانه (مورد:کشورهای عضو OIC),کارشناسی ارشد,1380,کریم آذربایجانی,نعمت اله اکبری,سید کمیل طیبی
بررسی طرح پرکیس( حق الزحمه کار اضافی) و تاثیر آن در کارآیی کارکنان بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی شهرستان اصفهان,کارشناسی ارشد,1378,علی عطافر,نعمت اله اکبری
بررسی میزان تحقق اهداف نظام ارزشیابی کارکنان دولت در دانشگاه صنعتی اصفهان,کارشناسی ارشد,1378,علی عطافر,نعمت اله اکبری
اثر تکانه ای ذخایر ارزی انباشت شده بر نرخ ارز و تورم در ایران,کارشناسی ارشد,1363,سید کمیل طیبی,نعمت اله اکبری,مهدی یزدانی
همگرایی اقتصادی و تاثیر سرریزهای منطقه ای‎ ‎بر رشد درآمد سرانه ‏‏(مورد: کشورهای عضو‎ OIC) ‎,کارشناسی ارشد,?,نعمت اله اکبری
برآورد قیمت کف برای خرمای شاهانی (شهرستان‎ ‎جهرم)‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بررسی تأثیر هزینه‌های دولت بر ارزش‎ ‎افزوده بخش کشاورزی,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی‎ ‎در ایران (80-1362)‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تعیین الگوی بهینه فعالیتهای واحد‎ ‎گاوداری؛ با رهیافت مدل ‏برنامه‌ریزی خطی پویا (1381-1377)‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت‎ ‎جهانی بر صنایع مس ایران با ‏رهیافت‎ DRC (‎مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه‎ ‎کرمان)‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تحلیل همگرائی بهره‌وری کل عوامل تولید‎ ‎بین بخش‌های کشاورزی و ‏صنعت در اقتصاد ایران (75-1345)‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران (در‎ ‎فاصلة سالهای 1338-‏‏1378)‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بررسی و امکان سنجی (اقتصادی، اجتماعی و‎ ‎فرهنگی) اقامتگاه ‏مناسب گردشگری مطالعه موردی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن؛ یک رهیافت‎ ‎اقتصاد سنجی ‏فضایی- مطالعه موردی شهر مشهد‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان تهران,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تحلیل فضایی و تقاضای نیروی کار در ایران‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بررسی کارایی فنی فعالیت عمران شهری در شهر همدان,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بررسی توان وتوازون منطقه ای در منا طق مختلف شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تجزیه و تحلیل بودجه بندی در مناطق مختلف شهری اصفهان,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
رتبه بندی مناطق مختلف شهری شیراز,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه ‏داوطلبان,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد اجتماعی ‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری,هوشنگ شجری
تحلیل مخارج ثابت و متغیر در....‏,دکتری,نعمت اله اکبری,هوشنگ شجری
تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران,دکتری,نعمت اله اکبری
برنامه‌ریزی‌ و عمران‌ کشاورزی‌ دشت‌‏‎ ‎خمین‌‏,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تخمین تمایل به پرداخت خانوارها برای افزایش کیفیت نان در اصفهان,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بررسی تاثیر عوارض بر قیمت مسکن در شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تئوری رشد شومپیتر در ایران,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بررسی سازگاری شاخصهای نوین توسعه با آموزه های دینی اسلام,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تخمین تابع تقاضای آب در اصفهان,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
بر آورد تابع عرضه صادرات زعفران در ایران,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
تعیین اولویت های سرمایه گذاری در استان یزد,کارشناسی ارشد,نعمت اله اکبری
جستجو:
|
نگاهی به شهر خلاق,تالیف,انتشارات سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان,1396,نعمت اله اکبری
اقتصاد شهری,تالیف,سازمان سمت,1396,نعمت اله اکبری
اقتصاد کشاورزی,تالیف,سمت,1395,نعمت اله اکبری
نگاهی به مطالعات آمایش سرزمین در ایران با تاکید بر تجربه آمایش استان اصفهان,تالیف,جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان,1395,نعمت اله اکبری,بابک صفاری,هما موذن جمشیدی
فصل نهم "شهر، اقتصاد شهری ورابطه آن با مدیریت شهری" از کتاب "بنیان های نظری در مطالعات شهری جلد یکم : مدیریت شهری (بانگاهی بر شرایط ایران)",تالیف,تیسا,1395,نعمت اله اکبری
اقتصاد کشاورزی,چاپ جدید,سازمان سمت,1393,نعمت اله اکبری,مصطفی شریف
اقتصاد کشاورزی,تالیف,سازمان سمت,1391,نعمت اله اکبری,مصطفی شریف
اقتصاد کشاورزی(با ویرایش و تجدید نظر),چاپ جدید,دانشگاه علامه طباطبایی,1389,نعمت اله اکبری,مصطفی شریف
کاربرد مدل های برنامه ریزی در اقتصاد و مدیریت,تالیف,جهاد دانشگاهی,1388,نعمت اله اکبری,مهدی زاهدی کیوان
کاربرد روشهای رتبه بندی و تصمیم گیری چند شاخصه,تالیف,سازمان شهرداریها و دهیاری کشور,1387,نعمت اله اکبری,مهدی زاهدی کیوان
اقتصاد کشاورزی(چاپ پنجم),چاپ جدید,دانشگاه علامه طباطبایی,1387,نعمت اله اکبری,مصطفی شریف
فرهنگ اصطلاحات روزمره اقتصادی-چاپ سوم,چاپ جدید,کتاب همراه,1386,نعمت اله اکبری
ان چه باید در مورد بورس بدانیم,تالیف,نورعلم,1386,حسن کارنامه حقیقی,نعمت اله اکبری
مباحثی از توسعه در ایران,تالیف,هشت بهشت,1378,نعمت اله اکبری
اقتصاد کشاورزی,تالیف,دانشگاه علامه,مصطفی شریف,نعمت اله اکبری
اقتصاد تولید کشاورزی,ترجمه,هشت بهشت,نعمت اله اکبری,محسن رنانی
جستجو:
|
جستجو:
|
استاد نمونه کشوری,رئیس جمهوری,وزرات علوم و ریاست جمهوری,1393
پژوهشگر برتر طرح های برون دانشگاهی,معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1390
جشنواره علم تا عمل,معاون فناوری و نواوری کشور,کشور,1390
پژوهشگر نمونه استان در سال 1388,استاندار و رئیس ستاد,استان اصفهان,1388
دانشجوی نمونه کشوری, رئیس جمهوری,تهران,1378
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal