۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند
مهسا قندهاري
گروه آموزشی : مديريت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,مهندسي صنايع,دانشگاه صنعتي شريف,1386
M.Sc.,مهندسي صنايع,دانشگاه صنعتي شريف,1378
M.Sc.,مهندسي صنايع,دانشگاه صنعتي شريف,1376
جستجو:
|
Green inventory-routing problem of perishable items with age-related price and the possibility of renting vehicles,,1402
مريم دژطاهريان, مهسا قندهاري, سعيده كتابي
Joint pricing and inventory management in a competitive market using reinforcement learning: a combination of the agent-based and simulation-optimization approaches,,1402
سعيد عبدالحسيني قهساره, مهسا قندهاري, آذرنوش انصاري طادي, اميد روزمند
يك مدل قيمت گذاري و موجودي با تابع تقاضاي وابسته چند متغيره و تابع هزينه نگهداري خطي- افزايشي براي محصولات فاسدشدني,,1402
بهناز قاراخاني, مهسا قندهاري, آذرنوش انصاري
Integrative decision on new product development in configurable product family,,1402
مظاهر ضيائي قهنويه, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
Automotive supply chain with government intervention: A game theory approach,,1401
طاهره زعفريان, مهسا قندهاري, محمد مدرس يزدي, Mohammad Khalilzadeh
A joint dynamic inventory-slot allocation model for liner shipping using revenue management concepts,,1401
الهه مهرزادگان, مهسا قندهاري, سعيده كتابي
An optimal inventory model for a deteriorating item with multivariate demand function,,1401
مهسا قندهاري, محسن كريمي لنجي
A novel fuzzy network DEA model to evaluate efficiency of Iran's electricity distribution network with sustainability considerations,,1401
محمد توسلي, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
Modelling Mesures of Prioritization of investment projects Mobarakeh Steel Company Case Study,بررسي هاي بازرگاني,1400
محمد رياحي, محمدرضا شريفي قزويني, مرتضي نوابي, سعيده كتابي, مهسا قندهاري, مظاهر ضيائي قهنويه
اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري در شركت فولاد مباركه,,1400
محمد رياحي, محمدرضا َشريفي قزويني, مرتضي نوابي, سعيده کتابي, مهسا قندهاري, مظاهر ًضيايي
Concurrent optimizing configuration, price, warranty, and supply policy in configurable product family (CPF),,1400
مظاهر ضيائي قهنويه, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
A mathematical model for optimizing pricing-inventory, and advertising frequency decisions with a multivariate demand function and a time-dependent holding-cost function,,1400
Behnaz Gharakhani, مهسا قندهاري, Azarnoush Ansari
توسع?? يك مدل توليد - موجودي - مسيريابي با لحاظكردن سياست تخفيف و مسائل زيستمحيطي براي يك دسته از اقالم زوالپذير در يك زنجير?? تأمين سبز,,1400
مريم دژطاهريان, مهسا قندهاري, سعيده كتابي
Developing a production-inventory-routing model considering discounting and environmental issues for deteriorating items in a green supply chain,مديريت توليد و عمليات,1400
مريم دژطاهريان, مهسا قندهاري, سعيده كتابي
Facilities Layout Problem By Integration of AHP and computer simulation with DEA,,1400
سعيده كتابي, مهسا قندهاري, مهدي پورمصطفي خشكرودي
Facility Layout Problem By Integration of AHP and computer simulation with DEA,,1400
سعيده كتابي, مهسا قندهاري, مهدي پورمصطفي خشكرودي
مدلي براي ارزيابي شركتهاي دانش بنيان جهت تامين مالي توسط شركتهاي سرمايه گذاري مخاطره پذيربا استفاده از AHP فازي,,1399
مهسا قندهاري
بهينه سازي هم زمان قيمت و مدت ضمانت براي خانواده يي از محصولات چندقطعه ايي,,1399
مظاهر ضيائي قهنويه, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
Developing a Network DEA Model for Sustainability Analysis of Iran's Electricity Distribution Network,,1399
محمد توسلي, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
يك سياست يكپارچه توليد -موجودي در زنجيره تأمين دوسطحي براي محصولات فاسدشدني با در نظر گرفتن تخفيف مقداري,,1399
مهسا قندهاري, مريم عبدي
Efficiency Analysis and Hospital Resource Allocation Using Centralized Data Envelopment Analysis,مديريت توليد و عمليات,1399
سعيده كتابي, مهسا قندهاري, دينا بلندي خورزوقي
Integrative design, production, and marketing policy for a configurable product family,,1399
مظاهر ضيائي قهنويه, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
An EOQ Model for Deteriorating Items with Partial Backlogging and Financial Considerations,,1397
مهسا قندهاري, مريم دژطاهريان
ابعاد اجتماعي و اقتصادي استفاده از خودرو هاي لوكس با رويكرد پژوهش تركيبي,,1397
محمد حسين فرقاني, علي كاظمي, بهرام رنجبريان, مهسا قندهاري
بهينه سازي سبد سهام برمبناي روش هاي تخمين ناپارامتريك,,1396
مهسا قندهاري, سعيد فتحي, عظيمه شمشيري
مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك با بكارگيري تحليل شبكه اي فازي و مدل آرماني (مطالعه موردي: بانك تجارت),,1396
ناصر ايزدي نيا, مهسا قندهاري, احمد عابديني, مهدي عابديني نائيني
Designing a Model to Reduce Energy Consumption Costs in a Local Energy Network,,1395
عليرضا علينقيان , مهسا قندهاري
بررسي تاثير آزادسازي تجاري و وضعيت فضاي كسب و كار بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بين كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي در بازه زماني 2004 تا 2012,,1394
مهسا قندهاري, سعيد اكبرياني, سونيا حبيبي راد, رضا عباچيان قاسمي, احمدرضا محمدي
Simulation of loading and unloading System regarding to decrease Staying and Waiting Times of Arrived-in Trucks in Esfahan Steel Company,,1394
سيد مجتبي سجادي, مهسا قندهاري, نادر ابوطالبيان
شبيه سازي سيستم تخليه و بارگيري كارخانه ي ذوب آهن اصفهان، براي كاهش زمان ماند و معطلي تريلرهاي ورودي به كارخانه جهت بارگيري محصولات نهايي,,1393
مهسا قندهاري, سيد مجتبي سجادي, نادر ابوطالبيان
Solving a novel two-objective facility allocation-routing problem in large-scale emergencies,,1393
مهسا قندهاري, سيده مريم عبدالهي
بهينه سازي درآمد هتل در حالت وجود تقاضاي قطعي و غيرقطعي با درنظر گرفتن لغو درخواست و عدم حضور ميهمان,,1393
سعيده كتابي, مهسا قندهاري, مسعود احمدي
Project scheduling by FGP to Time-Cost-Quality trade off: construction case study,,1393
نجمه فارغ, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
مكان يابي بهينه تسهيلات پدافند غير عامل با رويكرد تئوري بازي ها,,1393
مهسا قندهاري, رضا موسوي زاده
Identifying and ranking the effective factors on customer values: A FAHP approach towards Sepah Bank, Iran,,1393
مهسا قندهاري, حجت هراتي, جواد خزائي پول
An investigation on the effect of electronic management information system on inventory control of hospital pharmaceutical,,1393
فريناز قسامي, مهسا قندهاري
ارايه يك مدل تلفيقي براي تخصيص محصولات به توزيع كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني، مطالعه موردي صنعت خودرو,,1393
محمد باستاني, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
A new mathematical model for locating distribution centres for attracting more retailers,,1393
سيد بهروز امامي, مهسا قندهاري, سيد مجتبي سجادي
Application of Knowledge Management in CRM,,1393
جمشيد عالي نسب, مهسا قندهاري, مجيد نيلي
A Suggested Evaluation Model for Employees Performance IT-based Organizations,,1393
جمشيد عالي نسب, مهسا قندهاري, حسن قرباني
ارائه ي الگويي براي افزايش سود در انتخاب تامين كننده با استفاده از فرايند تحليلسلسله مراتبي و مساله ي تخصيص,,1392
مهسا قندهاري, محمد خياط خوشدوز, فهيمه عسگري
Performance Evaluation of OECD Countries by Data Envelopment analysis based on Science and Technology Factors,,1392
محمد سلجوقيان اصفهاني, مهسا قندهاري, هادي شيرويه زاد, رضا دبستاني, هادي بالوئي
Locating of Bicycle Stations in the City of Isfahan Using Mathematical Programming and Multi-Criteria Decision Making Techniques,,1392
مهسا قندهاري, وحيد حميدي پوينده, محمدحسين مشرف جوادي
تحليل عوامل موثر بر كيفيت خدمات دندان پزشكي ها با استفاده از ابزار هاي تلفيقي كانو و فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي,,1392
مهسا قندهاري, جواد خزائي پول, اميد بهارستان
Investigating the Relationship between Humor and Job Satisfaction in Healthcare Setting,,1392
مهدي ابزري, مهسا قندهاري, رضا صالح زاده, محمد صادق رضايي
تركيب روش هاي خوشه بندي، AHP و كانو براي توصيف خدمات بانك سامان (مطالعه موردي: شهرستان قم),,1391
آرش شاهين, رضا صالح زاده, مهسا قندهاري
مدلسازي آرماني براي انتخاب پرتفوليوي بهينه با گشتاورهاي بالا,,1391
مهسا قندهاري, فاطمه فغاني, سيد مهدي طباطبايي
سنجش كارائي ارزش ويژه برند با استفاده مدل تركيبي SEM-DEA : مطالعه موردي برند خودرو در شهر اصفهان,,1391
جواد خزايي پول, مهسا قندهاري, اميد بهارستان, هادي بالويي جم خانه, جعفر كيالاشكي
Study of Required Organizational Base for Implementation of Agility Strategy in Organizations (Case Study: Industrial Entekhab Group),,1390
علي عطافر, مهسا قندهاري, گلناز مومني
Evaluation of Overall Equipment Effectiveness in a Continuous Process Production System of Condensate Stabilization Plant in Assalooyeh,,1390
Soheil Zandieh, Seyed Akbar Nilipuor Tabatabaei, مهسا قندهاري
نسبت كفايت سرمايه به عنوان يك تابع هدف در مدل سازي مديريت دارايي و بدهي بانك ها (مطالعه موردي: بانك تجارت),,1390
ناصر ايزدي نيا, مهسا قندهاري, احمد عابديني
مديريت درآمد در هتل با رويكرد احتمالي گسسته,,1390
مهسا قندهاري, مسعود احمدي
A Location-allocation model for loss minimization in large-scale,,1390
سيد مريم عبدالهي دمنه, مهسا قندهاري, سعيده كتابي
ارزيابي بنگاه هاي اقتصادي كشور با رويكرد عضويت در سازمان تجارت جهاني با تعيين مزيت نسبي روش ،(DRC مزيت رقابتي )روش UC ( و تحليل ضرايب حمايتي)NPC (مطالعه موردي لوله سازي اهواز),,1390
خديجه نصرالهي, مهسا قندهاري, اميد بوير حسني
ارائه مدلي تلفيقي از روشهاي خوشه بندي و QFD به منظور بهبود كيفيت خدمات بر اساس نوع مشتري با مطالعه موردي در بانك سامان قم,,1390
آرش شاهين, رضا صالح زاده, مهسا قندهاري
Assessing the Effectiveness of Distribution Channel in Isfahan Zamzam Co,,1390
ali atafar, مهسا قندهاري, Azam Motamedi
determining of the parts optimal location in series system in order to increase system reliabity,,1390
وحيده فارضيان, مهدي كرباسيان, مهسا قندهاري, سعيد عابدي
بهينه سازي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه مبتني بر سيستم برمبناي هزينه ها و قابليت اطمينان وابسته به مكان اجزاي سيستم,,1389
مهدي کرباسيان, مهسا قندهاري, سعيد عابدي
كاربرد رنگ آميزي دايره يي گراف و الگوريتم جامعه مورچگان در حل مسئله ي زمان بندي چرخشي كارگاهي باز,,1389
محمد مدرس, مهسا قندهاري
Generalized Cyclic Open Shop Scheduling and a Hybrid Algorithm,,1387
mahammad modarres, مهسا قندهاري
Circular chromatic index of graphs of maximum degree 3,,1382
peyman afshani, مهسا قندهاري, mahya ghandehari, hamed hatami, rouzbeh tusserkani, xuding zhu
جستجو:
|
A new modeling for multicriteria single machine scheduling:A Genetic Algorithm approach (1720),7th International Industrial Engineering Conference,1389/07/14 _ 1389/07/14,Kiarash. Poursalik, مهسا قندهاري, Sina. Miri-Nargesi
(12917),,1389/07/14 _ 1389/07/14,مهسا قندهاري, مهدي پور مصطفي
(12917),,1389/07/14 _ 1389/07/14,مهسا قندهاري, مسعود احمدي
(14043),,1389/03/11 _ 1389/03/11,رضا صالح زاده, مهسا قندهاري
(14629),,1391/08/20 _ 1391/08/20,علي عطافر, مهسا قندهاري, عبدالصالح پلنگي
(12609),,1390/11/26 _ 1390/11/26,مهسا قندهاري, سيدحسن حجازي, سعيده كتابي
(7421),,1390/09/28 _ 1390/09/28,ناصر ايزدي نيا, مهسا قندهاري, احمد عابديني, احمد مرادي
(6810),,1391/02/27 _ 1391/02/27,مهسا قندهاري, حسين واعظ شهرستاني, سيدنيما سكاكي, الهام باقري ايرج
(6810),,1391/02/27 _ 1391/02/27,مهسا قندهاري, عصمت بكتاش
(8516),,1389/12/03 _ 1389/12/03,فرشته هاشمي, عباس سقايي, مهسا قندهاري
(12609),,1390/11/26 _ 1390/11/26,مهسا قندهاري, الهام باقري ايرج, عاطفه نوري
selecting best transfer of technology method using a combined Kano and taguchi loss function approach (12609),,1390/11/26 _ 1390/11/26,مهسا قندهاري, هادي بالويي جمخانه, مهدي پور مصطفي
(7491),,1390/02/29 _ 1390/02/29,فرشته هاشمي, عباس سقايي, مهسا قندهاري
(12173),,1391/11/01 _ 1391/11/01,سيد بهروز امامي, مهسا قندهاري, سيد مجتبي سجادي
(12174),,1391/11/02 _ 1391/11/02,مهسا قندهاري, محمد خياطخوشدوز, فهيمه عسگري
(12173),,1391/11/01 _ 1391/11/01,مهسا قندهاري, سميه محمدي, محمد عرب يارمحمدي
a mixed integer model for allocation and routing emergency medical facilities in large scale emergencies (8),( 2013 ORAHS),1392/04/16 _ 1392/04/16,مهسا قندهاري, سيده مريم عبدالهي
(5013),,1391/09/21 _ 1391/09/21,مهسا قندهاري, علي بخش نيكزاد, وحيد حميدي
(5013),,1391/09/21 _ 1391/09/21,رقيه رمضاني, مهدي كرباسيان, مهسا قندهاري
(10746),,1391/02/19 _ 1391/02/19,رقيه رمضاني, مهدي كرباسيان, مهسا قندهاري
(10746),,1391/02/19 _ 1391/02/19,محمد باستاني, سعيده كتابي, مهسا قندهاري, هادي شيريه زاد
(6828),,1392/06/13 _ 1392/06/13,محمد باستاني, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
(5013),,1391/09/21 _ 1391/09/21,جمشيد علي نسب, حسن قرباني, مهسا قندهاري
Determining Strategic Inventory Ratio in Leagile Supply Chain Considering Desirable Decoupling Point (870),20th conference of the international federation of operational research societies,1393/04/22 _ 1393/04/22,مهسا قندهاري, آرش شاهين, اعظم خليلي
(11315),,1392/06/14 _ 1392/06/14,امير حسين كنگي زاده, جواد جعفر پيشه, مهسا قندهاري
an investigation on inventory model with considering on expire date of hospital pharmacy (3379),operational research applied to health services ORAHS 40th annual meeting EURO working group on,1393/04/29 _ 1393/04/29,مهسا قندهاري, فريناز قسامي
(8099),,1392/11/07 _ 1392/11/07,رضا موسوي زاده, مهسا قندهاري
(8099),,1392/11/07 _ 1392/11/07,وحيد اكبري, مهسا قندهاري, سيدمهدي همايوني
(8563),,1392/12/01 _ 1392/12/01,سعيده كتابي, مهسا قندهاري, علي اصغر اخوان بي تقصير, مهدي دلگشايي
(8538),,1392/06/21 _ 1392/06/21,محدثه حبيب الهي, مهسا قندهاري
(8538),,1392/06/21 _ 1392/06/21,مهسا قندهاري, رضا صالح زاده
(8099),,1392/11/07 _ 1392/11/07,سعيده كتابي, مهسا قندهاري, دينا بلندي خورزوقي
(8538),,1392/06/21 _ 1392/06/21,اميرحسين کنگي زاده, جواد جعفر پيشه, مهسا قندهاري
(8538),,1392/06/21 _ 1392/06/21,مهسا قندهاري, رضا صالح زاده
(),,1351/08/13 _ 1351/08/13,رضا صالح زاده, محمداسماعيل انصاري, مهسا قندهاري
(12604),,1394/02/31 _ 1394/02/31,مريم دژ طاهريان, مهسا قندهاري
(15181),,1393/10/17 _ 1393/10/17,حميد رضا قاسمي, مهسا قندهاري
(15181),,1393/10/17 _ 1393/10/17,مهسا قندهاري, سعيد فتحي, عظيمه شمشيري
(8927),,1393/07/23 _ 1393/07/23,حميد رضا قاسمي, مهسا قندهاري
(10762),,1393/09/14 _ 1393/09/14,حميد رضا قاسمي, مهسا قندهاري
(10750),,1393/09/14 _ 1393/09/14,حمير رضا قاسمي, مهسا قندهاري
(8326),,1394/11/05 _ 1394/11/05,مجيد صادقي, مهسا قندهاري
(),,1396/02/14 _ 1396/02/14,مهسا قندهاري, سعيده كتابي, مهسا محمودي
(10389),,1395/12/04 _ 1395/12/04,مريم دژ طاهريان, مهسا قندهاري
A Revenue Management Model for Liner Shipping Based on Network Flows (),,1396/11/19 _ 1396/11/19,الهه مهرزادگان, مهسا قندهاري, سعيده كتابي
(),,1396/11/19 _ 1396/11/19,مظاهر ضيايي, سعيده كتابي, مهسا قندهاري
(),,1397/02/12 _ 1397/02/12,مهسا قندهاري, مريم عبدي
(),,1397/02/12 _ 1397/02/12,مهسا قندهاري, مجتبي غفوري, مريم دژ طاهريان
(),,1396/11/18 _ 1396/11/18,مهسا قندهاري, محسن کريمي
(),,1397/11/23 _ 1397/11/23,بهناز قاراخاني, مهسا قندهاري
(),,1398/02/11 _ 1398/02/11,بهناز قاراخاني ده سرخي, مهسا قندهاري
An EOQ model and pricing for perishable goods when the demand depends on freshness and discount rate (359),13th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management,1398/04/20 _ 1398/04/20,بهناز قاراخاني ده سرخي, مهسا قندهاري
(),,1397/04/23 _ 1397/04/23,مهسا قندهاري, محمدحسين صفري, سيد صادق علامه
|
ارزيابي عملكرد تامين كنندگان/پيمانكاران لارج برمبناي روش بهترين - بدترين و پراميتي - مورد مطالعه: شركت پالايش نفت جي,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,مهسا قندهاري
ارائه مدل يكپارچه زمانبدي توليد و تخصيص دو ماشينه با توجه به هزينه هاي راه اندازي وابسته به توالي وسفارشات متنوع.,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,مهسا قندهاري
بهينه سازي برنامه‌ريزي دانش بنيان در پرتودرماني سرطان,دكتري,1402/10/23, ,مهسا قندهاري
ارايه مدل تخصيص بهينه ظرفيت كشتي براي كشتيراني خطي,دكتري,1402/06/29, ,مهسا قندهاري
ارزيابي تاثير ماليات كربن بر جريان صادراتي كشورهاي عمده منتشركننده كربن : كاربرد مدل جاذبه ( 2018-1998 ),كارشناسي ارشد,1402/05/18, ,مهسا قندهاري
طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم براي مديريت پرتفوليوي خريد در سازمان‌هاي توليدي,دكتري,1401/11/14, ,مهسا قندهاري
تحليل تاثير فراگيري بيماري كوويد-19 بر تقاضاي جهاني نفت : رويكرد پويايي شناسي سيستم,كارشناسي ارشد,1401/09/19, ,مهسا قندهاري
توسعه‌ الگوريتم تخمين توزيع چندهدفه داراي محدوديت بر روي مسائل جايگشت‌محور,دكتري,1401/06/30, ,مهسا قندهاري
تعيين استراتژي قيمت‌گذاري و سفارش دهي محصولات فاسدشدني با تقاضاي وابسته به قيمت فروش و سطح موجودي و عمر,دكتري,1401/06/30, ,مهسا قندهاري
ارائه مدل رياضي براي زمانبندي توليد-توزيع با پذيرش سفارش و تخصيص منابع و در نظر گرفتن زمان هاي آماده سازي و هزينه هاي آماده سازي وابسته به توالي,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,مهسا قندهاري
ارائه ي يك مدل رياضي به منظور تعديل باركاري كاركنان از طريق يك رويكرد چرخش شغلي,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,مهسا قندهاري
زمان بندي نوبت بيماران راديوتراپي با كمك برنامه‌ريزي رياضي,كارشناسي ارشد,1401/06/15, ,مهسا قندهاري
بررسي مدلي جهت بهينه سازي همزمان سيستم نگهداري و تعميرات و موجودي قطعات يدكي با رويكرد شبيه سازي,كارشناسي ارشد,1401/02/18, ,مهسا قندهاري
رويكرد تلفيقي چند هدفه زمان‌بندي- مكان‌يابي هاب براي بارانداز عبوري داراي اقلام فاسدشدني,دكتري,1401/01/31, ,مهسا قندهاري
طراحي مدل چند هدفه براي پيكره¬بندي زنجيره تأمين پايدار و اقلام فسادپذير با درنظرگيري چرخه عمر محصول,دكتري,1400/11/17, ,مهسا قندهاري
تحليل تاثير اندازه بنگاه بر نرخ بيكاري طبيعي از طريق بهره وري نيروي كار در ايران,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,مهسا قندهاري
كاربرد تحقيق در عمليات,كارشناسي ارشد,1400/07/19, ,مهسا قندهاري
ارائه رويكردي پايدار جهت سياست‌گذاري توليد، مسيريابي و كنترل موجودي كالاي زوال‌پذير با تقاضاي غيرقطعي (مطالعه موردي: صنعت توزيع گل),دكتري,1400/07/04, ,مهسا قندهاري
: ارائه يك مدل تصادفي بهينه براي تركيب قيمت گذاري و باز پر سازي موجودي براي اقلام فاسد شدني,كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,مهسا قندهاري
ارايه يك مدل تحليل پوششي داده هاي شبكه اي فازي مطالعه موردي ارزيابي كارايي شبكه توزيع برق ايران با در نظر گرفتن پايداري,دكتري,1400/03/08, ,مهسا قندهاري
مدل توليد- موجودي براي اقلام زوال پذير با تقاضاي وابسته به عمر محصول,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,مهسا قندهاري
يكپارچه سازي سياستهاي طراحي ،توليد و بازاريابي براي يك خانواده از محصولات چيدمان پذير,دكتري,1399/09/19, ,مهسا قندهاري
مدلسازي مبتني بر عامل قيمت‌گذاري پويا و مديريت موجودي محصولات فاسدشدني در بازار رقابتي با در نظر گرفتن رفتار مصرف‌كننده,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,مهسا قندهاري
چيدمان دو بعدي تسهيلات با استفاده از الگوريم ژنتيك مطالعه ي موردي شركت فولاد مباركه,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,مهسا قندهاري
فارسي: توسعه ي يك مدل موجودي براي كالاهاي زوال پذير با تقاضاي وابسته به قيمت و تازگي و ميزان موجودي قابل نمايش,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,مهسا قندهاري
مكان يابي ايستگاههاي دوچرخه,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
ارائه ي رويكردي براي اولويت بندي پروژه هاي عمراني و تخصيص منابع، با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره با مطالعه موردي در شهرداري اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
ارائه يك مدل شبيه سازي به منظور به منظور بهينه سازي شاخص هاي عملكرد سيستم بارگيري و حمل محصولات,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
انتخاب پرتفوي بهينه بر مبناي روشهاي تخمين ناپارامتريك,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
ارائه مدل كنترل موجودي اقلام زوال پذير با در نظر گرفتن كمبود و ملاحظات مالي,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
ارائه مدلي جهت تخصيص منابع براي مقابله با خطر تروريست با در نظر گرفتن ريسك احتمالي و استرتژيك,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
مسئله موچودي - مسير يابي براي كالاهاي فاسد شدني با در نظر گرفتن هزينه ثابت حمل و نقل,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
ارائه مدل مطلوب براي سيستم موجودي بانك خون بيمارستان به منظور تعيين مقدار بهينه سفارش هر محصول,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
مسئله مسير يابي چرخشي موجودي براي كالاهاي فاسد نشدني,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
تعيين يك سياست يك پارچه توليد - موجودي در زنجيره تامين دو سطحي براي محصولات فاسد شدني,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
تعيين سياستهاي باز پر سازي كالاي زوال پذير با تقاضاي وابسته به سطح موجودي و قيمت كالي با در نظر گرفتن ملاحظات مالي,كارشناسي ارشد,, ,مهسا قندهاري
...,كارشناسي,, ,مهسا قندهاري
پروژه,كارشناسي,, ,مهسا قندهاري
درخواست پروژه,كارشناسي,, ,مهسا قندهاري
پروژه,كارشناسي,, ,مهسا قندهاري
درخواست معرفي به استاد,كارشناسي,, ,مهسا قندهاري
پروژه,كارشناسي,, ,مهسا قندهاري
پروژه,كارشناسي,, ,مهسا قندهاري
الگو سازي رياضي براي انتخاب همزمان استراتژيهاي مديريت نگهداشت و كنترل موجودي مناسب براي هر دسته از قطعات يدكي در جدول تصميم سازي - مورد مطالعه شركت فولاد مباركه اصفهان,دكتري,, ,مهسا قندهاري
ارائه يك مدل مسئوليت گسترده توليد كننده (EPR) با در نظر گرفتن دوام فيزيكي كالا و دوام عاطفي از نگاه مصرف كننده (مطالعه موردي: صنعت پوشاك),دكتري,, ,مهسا قندهاري
شناسايي و اولويت بندي تاثير نظام هاي مديريت منابع انساني بر بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب روستايي استان گيلان),,, ,مهسا قندهاري
جستجو:
|
راهنماي عملي اجراي پروژه‌هاي شبيه‌سازي,سنجش و دانش,1399,مهسا قندهاري, عليرضا علنقيان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
067 برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها 1401/10/18 يك شنبه 10:00-12:00
331 تحقيق در عمليات 2 1401/10/20 سه شنبه 08:00-10:00
341 تحقيق در عمليات 1 1401/10/17 شنبه 08:00-10:00
537 مدل سازي كمي در مديريت 1401/10/20 سه شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal