گروه حقوق - جلسه دفاع
جلسه دفاع آقاي داريوش كيواني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...
جلسه دفاع آقاي داريوش كيواني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان تحليل اقتصادي شرايط اساسي صحت قرارداد مالي در حقوق ايران
استاد راهنما : دكتر شهابي
استاد مشاور : دكتر اميري
زمان : سه شنبه 23/6/95 ساعت 30/13
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1395/06/20
تعداد بازدید:
73
منبع:
Powered by DorsaPortal