امتحانات گروه حقوق

تاريخ امتحانات گروه حقوق كارشناسي ارشد

رديف

نام درس

شماره درس

شعبه

نام استاد

ساعت

روز امتحان

تاريخ امتحان

مكان امتحان

1

جامعه شناسي جنايي

1916037

1

دكتر خسروشاهي

12-10

شنبه

12/10/94

4-710

2

حقوق مدني 1

1916065

2-1

دكتر فصيحي زاده

12-10

شنبه

12/10/94

5-710

3

متون فقه

1916053

2-1

دكتر طباطبايي

16-14

شنبه

12/10/94

3-710

4

پزشكي قانوني

1916045

1

دكتر ربيعي

16-14

شنبه

12/10/94

8-710

1

حقوق تجارت بين الملل

1916015

1

دكتر جلالي

12-10

دوشنبه

14/10/94

6-710

2

تاريخ حقوق كيفري

1916022

1

دكتر توسلي

16-14

دوشنبه

14/10/94

23-710

1

حقوق جزاي اختصاصي 2

1916032

1

دكتر پوربافراني

12-10

چهارشنبه

16/10/94

15-711

2

حقوق مدني تطبيقي

1916048

2-1

دكتر شهابي دكتر مظاهري

12-10

چهارشنبه

16/10/94

17-711

3

متون فقه جزايي

1916042

1

دكتر طبيبي

16-14

چهارشنبه

16/10/94

12-711

4

اصول فقه 2

1916054

2-1

دكتر شادمان فر

16-14

چهارشنبه

16/10/94

13-711

1

اصول فقه

1916066

1

دكتر طبيبي

12-10

شنيه

19/10/94

36-710

2

جرم شناسي

1916039

1

دكتر خسروشاهي

16-14

شنبه

19/10/94

16-711

1

داوري بين المللي

1916051

2-1

دكتر جلالي

16- 14

يكشنبه

20/10/94

23-710

1

متون فقه جزايي قسمت دوم

1916036

1

دكتر طبيبي

12-10

دوشنبه

21/10/94

4-710

2

حقوق جزاي عمومي 1

1916043

1

دكتر پوربافراني

16-14

دوشنبه

21/10/94

2-710

1

پليس علمي و كشف علمي جرائم

1916139

1

سرهنگ حسين زاده

12-10

چهارشنبه

23/10/94

14-711

2

حقوق تجارت

1916015

1

دكتر رادان

12-10

دوشنبه

23/10/94

15-711

3

آيين دادرسي كيفري

1916044

1

دكتر شادمان فر

16-14

چهارشنبه

23/10/94

12-711

برنامه امتحانات كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و جزا و جرم شناسي نيمسال اول 95-
تاریخ:
1394/10/12
تعداد بازدید:
97
منبع:
Powered by DorsaPortal