جلسه دفاع از رساله آقاي منوچهر كشتمند - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

دفاعيهبه اطلاع مي رساند آقاي منوچهر كشتمند دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل به شماره 901372404 از رساله خود تحت عنوان "تبيين نقش روسيه در بحران سوريه با تأكيد بر رئاليسم نوكلاسيك " روز سه شنبه مورخ 30/7/1392 ساعت 14 -12 در محل اتاق 3-710  به راهنمايي دكتر ابراهيمي و مشاوره دكتر جالينوسي دفاع مي نمايد
تاریخ:
1392/07/20
تعداد بازدید:
107
منبع:
Powered by DorsaPortal