۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
علیرضا فصیحی زاده
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق خصوصی,تربیت مدرس,ایران,1378-1384
جستجو:
|
جمع مطالبه خسارت با ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا,کنفرانس ملی فقه، حقوق و علوم انسانی,ملی,سخنرانی,1395,بیتا خلیلی,علیرضا فصیحی زاده | جزئیات
Transferrring the object of lease and ITS effects on Iranian AND FRENCH LAWS,International congress on "Family and Globalization"F,بین المللی,سخنرانی,1391,علیرضا فصیحی زاده | جزئیات
مقایسه وکالت مدنی و وکالت دادگستری,پانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,علیرضا فصیحی زاده | جزئیات
الزامات امنیت فرهنگی به عنوان راهکار مقابله با جنگ نرم در قوانین اساسی کشورها,سومین همایش سراسری هجوم خاموش,ملی,پوستر,1391,علیرضا فصیحی زاده,حسین جوادی | جزئیات
نقد و بررسی دادگاه خانواده و آیین دادرسی آن در لایحه حمایت خانواده,دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان سال 1386,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,علیرضا فصیحی زاده | جزئیات
تفکیک ذینفعی از ذیحقی در طرح دعوا,هفته پژوهش 1386,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,علیرضا فصیحی زاده | جزئیات
پیروی منفعت از عین در ملکیت,هفته پژوهش 1386,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,علیرضا فصیحی زاده | جزئیات
جستجو:
|
بررسی و نقد میزان انطباق قراردادهای مشارکت بانکی با مقررات حاکم,کارشناسی ارشد,1397,علیرضا فصیحی زاده,مرتضی طبیبی جبلی
تحلیلی تطبیقی مالکیت منفعت، حق انتفاع و مأذونیت در انتفاع,کارشناسی ارشد,1397,رسول مظاهری کوهانستانی,علیرضا فصیحی زاده,سید محمد صادق طباطبائی
قواعد اخصاصی حاکم بر اجاره خاص در حقوق ایران و فقه امامییه,کارشناسی ارشد,1396,علیرضا فصیحی زاده,مرتضی طبیبی جبلی
تحلیل ماهیت و آثار عین مورد معامله در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1395,علیرضا فصیحی زاده,مرتضی طبیبی جبلی
مطالعه تطبیقی اداره فضولی مال غیر و قاعده احسان,کارشناسی ارشد,1395,علیرضا فصیحی زاده,مهدی شهابی
تحلیل تطبیقی وکالت مدنی با وکالت دادگستری در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1395,علیرضا فصیحی زاده,مرتضی طبیبی جبلی
ضمان ناشی از نقض حقوق مالی,کارشناسی ارشد,1394,محمد مهدی الشریف,علیرضا فصیحی زاده
مطالعه تطبیقی عدم انطباق کمی کالا با قرارداد در حقوق ایران ، مصر و کنوانسیون بیع بین المللی کالا,کارشناسی ارشد,1394,محمد مهدی الشریف,علیرضا آرش پور,علیرضا فصیحی زاده
تحلیل تطبیقی جایگاه اصل حاکمیت اراده در تفسیر قراردادهای اداری و خصوصی,کارشناسی ارشد,1394,مهدی شهابی,علیرضا فصیحی زاده
تحلیل شرایط و آثار خیار تبعض صفقه در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1394,علیرضا فصیحی زاده,مرتضی طبیبی جبلی
ماهیت و آثار حقوقی پول در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,منوچهر توسلی نائینی,محمود جلالی کروه
تحلیل تطبیقی و آثار اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,مهدی شهابی
تحلیل حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,محمود جلالی کروه
تحلیل تطبیقی تعدیل در قانون پیمان ایران و نمونه قراردادهای فیدیک و اصول قراردادهای تجاری و بین‌المللی,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,علیرضا یزدانیان,محمود جلالی کروه
تحلیل تطبیقی تضییق و توسعه تعهد قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه,کارشناسی ارشد,1393,مهدی شهابی,علیرضا فصیحی زاده
انتقال ارادی حقوق قراردادی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,محمود جلالی کروه
تبیین نظریه عمومی لا ضرر و نقش آن در جبران خسارات معنوی,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
تحلیل مقایسه ای قرارداد خرید مجدد با معامله‌ی با حق استرداد در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا فصیحی زاده,ابراهیم رهبری,محمود جلالی کروه
تبیین تشکیل و فعایت اتحادیه‌های ضمنی بنگاه‌های تجاری (کارتل‌ها)در حقوق ایران و آلمان,کارشناسی ارشد,1393,احد قلی زاده منقوطای,علیرضا فصیحی زاده
تحلیل تطبیقی «اشتباه» در حقوق قراردادهای ایران اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تار بین المللی ,کارشناسی ارشد,1392,مهدی شهابی,علیرضا فصیحی زاده
ماهیت انتقال ارادی حقوق معنوی,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا فصیحی زاده,ابراهیم رهبری
تبیین ماهیت حقوقی شرکتهای مادر تخصصی و رابطه آنها با شرکت های تابعه و دولت,کارشناسی ارشد,1392,احد قلی زاده منقوطای,علیرضا فصیحی زاده
تحلیل ماهیت حقوقی امانت و آثار آن,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا فصیحی زاده,سید محمد صادق طباطبائی
قواعد مشترک حاکم بر ایقاعات,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا فصیحی زاده,محمد مهدی الشریف
تحلیل حقوق مصرف کننده خودرو در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1391,علیرضا فصیحی زاده,محمود جلالی کروه
مقایسه تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1391,علیرضا فصیحی زاده,رسول مظاهری کوهانستانی
تحلیل تطبیقی اجاره اشخاص با قرارداد کار در حقوق ایران با تأکید بر قرارداد حمل و نقل,کارشناسی ارشد,1391,علیرضا فصیحی زاده,محمد مهدی الشریف
تحلیل لایحه جدید حمایت خانواده و مقایسه انتقادی آن با قانون پیشین حمایت خانواده,کارشناسی ارشد,1391,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
تحلیل انتقادی مفهوم قائم مقامی در حقوق ایران و فقه امامیه ,کارشناسی ارشد,1391,محمد مهدی الشریف,علیرضا فصیحی زاده
تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا فصیحی زاده,مرتضی طبیبی جبلی
تبیین ماهیت ،آثار و ارزش اثباتی بارنامه دریایی,کارشناسی ارشد,1390,احد قلی زاده منقوطای,علیرضا فصیحی زاده
انتقال طلب و آثار آن در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا فصیحی زاده,علیرضا یزدانیان
محدودیت های ارادی مالکیت در فقه و قانون مدنی,کارشناسی ارشد,1390,محمد مهدی الشریف,علیرضا فصیحی زاده
قانون پیش فروش ساختمان و تأثیر آن بر مقررات بیع,کارشناسی ارشد,1390,علیرضا فصیحی زاده
قلمرو تعهدات قانونی و قراردادی وکیل,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا فصیحی زاده,مرتضی طبیبی جبلی
ماهیت عقود اذنی و آثار آن,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا فصیحی زاده,سید محمد صادق طباطبائی
موانع ایجاد ضمان غیر قرار دادی در فقه امامِیه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1389,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1389,سید محمد صادق طباطبائی,علیرضا فصیحی زاده
تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا فصیحی زاده,علیرضا یزدانیان
تحلیل ابعاد حقوقی توقیف در قانون اجرای احکام مدنی,کارشناسی ارشد,1389,علیرضا فصیحی زاده
قلمرو انطباق حقوق ایران با قواعد متحدالشکل بین المللی در عرصه حقوق قراردادها,کارشناسی ارشد,1389,محمود جلالی کروه,مرتضی طبیبی جبلی,علیرضا فصیحی زاده
تعهدات امین در عقود امانی,کارشناسی ارشد,1388,علیرضا فصیحی زاده,محمد مهدی الشریف
تبیین قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نفتی در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1388,محمد مهدی الشریف,عبدالحسین شیروی,علیرضا فصیحی زاده
پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران,کارشناسی ارشد,1387,مجید صامتی,علیرضا فصیحی زاده,عبدالحسین ساسان
جستجو:
|
تالیف فصل آرای جاحظ و ابن سینا از کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن,تالیف,سمت,1386,علیرضا اعرافی,محمد فتحعلی خانی,علیرضا فصیحی زاده,علی نقی فقیهی
اذن و آثار حقوقی آن[240ص],چاپ جدید,بوستان کتاب قم,1380,علیرضا فصیحی زاده
مسکویه زندگی نامه، آثار و اندیشه,تالیف,پژوهشکده حوزه و دانشگاه,1379,علیرضا فصیحی زاده,مهدی ابوجعفری
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن[ جلد اول],تالیف,سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت),1377,علیرضا اعرافی,محمد فتحعلی خانی,علیرضا فصیحی زاده,علی نقی فقیهی
جستجو:
|
جستجو:
|
کتاب سال حوزه علمیه قم,حوزه علمیه قم,قم,1377
کتاب سال دانشجویی,جهاد دانشگاهی,تهران,1377
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal